עיקרי ההוראות הנוגעות להעסקת בני נוער

 • נהלי העבודה של בני נוער:
  1. גיל ההעסקה המותר :
   נערים בגילאי 14 ו- 15 יוכלו לעבוד במהלך חופשות רשמיות מלימודים בלבד (כאשר יום שישי אינו נחשב כיום חופשה רשמי מלימודים).

   נערים בגילאי 16 ,17 ו- 18 יוכלו לעבוד גם בחופשות רשמיות וגם במהלך שנת הלימודים, אולם רק לאחר שעות הלימודים ובכפוף למסירת הודעה של מוסד החינוך שבו לומד הצעיר בדבר שעות הלימודים שלו באותו המוסד.

  2. שעות עבודה מותרות ביום/בשבוע
   בני 14-15: עד 8 שעות ביום.

   בני 16 -18: עד 9 שעות ביום, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות שבועיות.

   אין להעסיק בני נוער יותר מ-7 שעות עבודה (לרבות הפסקות) ביום לפני יום המנוחה השבועית (שבת) או ביום לפני חג שלא עובדים בו.

  3. עבודת לילה
   בני 14-15: אין להעסיק בשעות שבין 20:00 לבין 08:00.

   בני 16-18: בהתאם להוראה חדשה שתוקנה לאחרונה בחוק עבודת נוער[1], ניתן להעסיק בני נוער בני 16 ומעלה בחופשות עד השעה 01:00, והכל בתנאים המפורטים להלן:

   • העבודה מתבצעת ביום חופשה רשמי שאין אחריו יום לימודים.
   • הועסק הנער לאחר השעה 23:00, ידאג המעסיק להחזירו בבטחה לביתו בסיום העבודה, בין אם על ידי המעסיק עצמו ובין אם על ידי מישהו מטעמו. על המעסיק להחזיר את הנער בסמוך לסיום העבודה ולא יאוחר מחצי שעה לאחר סיום העבודה.
   • בסמכותו של שכר העבודה לקבוע כי בענפים מסוימים לא ניתן יהיה להעסיק נערים בעבודת לילה [נכון למועד זה לא פורסם].
   • חובה שתהיה הפסקה של 14 שעות לפחות בין יום עבודה אחד למשנהו.

   ביום 4.6.2024 פורסם תיקון לחוק עבודת נוער, תשי"ג-1953.

  4. איסור עבודה במנוחה השבועית
   אין להעסיק נוער ביום המנוחה (שבת)! איסור זה הוא מוחלט ואין אפשרות לקבל היתר להעסקה במנוחה השבועית. על המנוחה השבועית להיות בת 36 שעות רצופות לפחות.
  5. מסמכים לפני תחילת עבודה

   • צילום תעודת זהות של הנער או הוריו.
   • אישורים רפואיים עדכניים.
   • יש למסור לעובד הודעה לעובד או הסכם העסקה (לא יאוחר מ- 7 ימים מתחילת העבודה).
  6. הפסקות
   במהלך יום עבודה של 6 שעות או יותר – 45 דקות לפחות (מתוכן לפחות חצי שעה רצופה).
  7. עבודות אסורות

   • התקנות קבעו רשימה של עבודות אסורות לבני נוער, בין היתר, חל איסור העסקה בעבודות הבאות: בנייה, הרמת משאות כבדים (ראו להלן), עבודות ביוב, עבודה עם חומרים המתלקחים בקלות, עבודה עם מתקנים או מכונות מסוכנים, חומרי הדברה או חומרים מזיקים אחרים, עבודה במקום שהטמפרטורה גבוהה מ- 40 מעלות, עבודה בגובה ועוד.
   • מגבלה על משקל החפצים שנערים יכולים להעביר ממקום למקום שלא על ידי כלי הרמה מכני – 5 קילו (ולא יותר משעתיים ביום). נערות עד 8 קילו (ולא יותר משעתיים).
  8. רישום שעות עבודה
   חלה חובה על מעסיק לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער.
 • קנסות ועונשים
  ענישה בגין אי מילוי הוראות חוק עבודת נוער

  • העסקת נוער שלא בהתאם להוראות החוק מהווה עבירה פלילית.
  • הפרת הוראות מסוימות אף עלולה להוות עבירה שהעונש עליה הוא מאסר או קנסות כבדים. כך לדוגמה, בגין העסקה מתחת לגיל המותר על פי החוק – מאסר עד שנה או קנס מרבי בסך 43,800 ש"ח; העסקה ללא אישור רפואי/העסקה שלא בהתאם לשעות העבודה המותרות/אי מתן הפסקות – מאסר עד 6 חודשים או קנס מרבי בסך 29,200 ש"ח; העסקה ללא צילום ת.ז של הנער (או הוריו, במידה ואין לו) – קנס מרבי בסך 14,400 ₪; בגין הפרת המגבלות על העסקת נוער בשעות הלילה – קנס בסכום של עד 5,000 ₪, ללא הוכחת נזק (סכום זה יעודכן בתחילת כל שנה אזרחית), ואף סכום גבוה יותר במקרים חריגים; בגין אי החזרת צעיר לביתו בסיום עבודתו אחרי השעה 23:00 – קנס בסך של 14,400 ₪.
  • עוד קובע החוק כי במידה והעבירה בוצעה ע"י תאגיד, העונש הינו כפל הקנס הקבוע לאותה עבירה.

  אחריות אישית

  החוק מטיל אחריות אישית של נושאי משרה בתאגיד (מנהל הענף, מרכז המשק/מזכיר). ומאפשר להטיל עיצום כספי על המנהל הכללי בתאגיד (לא ניתן לשפות מנהל בגין הקנס המנהלי).

 • עיצומים כספיים
  להלן דוגמאות לסעיפי ההפרה וגובה העיצום הכספי שיוטל על מעסיק המפר את הוראות החוק:

  חלק א' 

  5,680 ש"ח

  חלק ב'

  22,730 ש"ח

  חלק ג'

  39,770 ש"ח

  איסור העסקת נער בלא

  בדיקה רפואית או

  אישור רופא

  סעיפים 11-12 לחוק

  עבודת נוער

  איסור  העסקת צעיר או מי שמלאו לו 18

  שנה וחל עליו חוק לימוד חובה בשעות

  הלימודים לפי ס' 2 (ב1) או בלי שנמסרה

  למעביד הודעה לפי ס' 28 לחוק עבודת

  נוער

  איסור  העסקת נער מתחת

  לגיל המותר לפי סעיפים

  2, 2א ו- 7 לחוק עבודת

  נוער.

  איסור  העסקת נער בלא

  פנקס עבודה לפי סעיף 28

  לחוק עבודת  נוער (כאמור,

  חובה בו בוטלה אך יש

  להקפיד כי בידכם צילום ת.ז

  של הנער או של הוריו)

  איסור  העסקת נער בעבודת לילה שלא

  בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 25

  לחוק עבודת נוער

  איסור  העסקת נער

  במנוחה השבועית לפי

  סעיף 21 לחוק עבודת נוער

   

    מתן הפסקות לנער לפי סעיף 22 לחוק

  עבודת נוער

  איסור  העסקת נער

  בעבודת לילה בלא היתר

   

    אי החזרת צעיר לביתו בסיום עבודתו

  אחרי השעה 23:00 לפי סעיף 24(ד)(2)

  לחוק עבודת נוער.

  איסור  העסקת נער מעבר

  לשעות העבודה הקבועות

  בסעיף 20 לחוק עבודת

  נוער

  נדגיש כי העיצומים הינם בגין כל עבירה ומתחדשים מדי חודש בחודשו, כך שסכומם עלול להגיע למאות אלפי ₪ על הפרה נמשכת.

מאמרים נוספים