Tag Along Right

“Tag Along Right” היא זכות ההצטרפות של בעל מניות בחברה למכירה.

ההבדל הבסיסי ביותר בין הסכם המייסדים לתקנון החברה נעוץ בכך שאת התקנון ניתן לשנות בהחלטה של רוב בעלי המניות ואילו לצורך שינוי תנאי הסכם המייסדים נדרשת הסכמה של כל הצדדים להסכם. מצב זה מקנה הגנה לצדדים "חלשים" (בעלי זכויות המיעוט) בחברה אשר מבקשים להימנע מפגיעה בזכותם.

“Tag Along Right” הנה זכות שלרוב משולבת בהסכם השקעה או הסכם מייסדים על מנת להגן על בעלי המניות שבמיעוט, המבקשים להצטרף למכירת מניות החברה ובכך להימנע ממצב בו בעל מניות הרוב בחברה מוכר את מניותיו לצד שלישי והשותף שבמיעוט מוצא עצמו נשאר בחברה עם שותף חדש בניגוד לרצונו ודעתו.

נהוג להכניס את הסעיף על מנת לתת מענה לאותה "חרדת נטישה" במקום בו מבקשים בעלי מניות לקשור את גורלם בבעלי מניות אחרים ובעלי שליטה. הרציונאל של הזכות נובע מההבנה אצל בעלי מניות ומשקיעים כי פעמים רבות, שווי החברה, הפוטנציאל וסיכוי צמיחתה נגזרים מזהות השותפים בחברה ומהפונקציונאליות שלהם עבורה. למעשה בעל הזכות “Tag Along Right” מבקש לקשור את גורלו בבעל מניות מסויים אשר במידה והוא מוכר את מניותיו עליו לכלול בעסקה גם את בעל הזכות, כך שמניותיו ימכרו אף הן.

בפועל יש לדאוג לכך שבהסכם ההשקעה או בהסכם המייסדים תהא לבעל המניות "זכות השתתפות" בהצעת המוכר. כך למשל ניתן להגדיר כי בכל מקרה בו בעל מניות אחד  יחפוץ למכור לצד שלישי את מניותיו, תקום לבעל המניות "השני", זכות להשתתף בעסקת המכר ועל המוכר תחול החובה להודיע בכתב לבעל המניות השני על דבר כוונתו לבצע את עסקת המכר (להלן: "הודעת הצד המוכר"). במסגרת הודעת הצד המוכר יש לפרט את זהות הצד השלישי (הקונה) וכל יתר תנאיה של עסקת מכר המניות. לבעל המניות השני תוקנה בהסכם זכות להצטרף לעסקת המכר באותם תנאים, בתנאי שהודיע על כך למוכר בכתב בתוך זמן שנקבע לכך.

נמסרה הודעת השתתפות כאמור לעיל, יהא הצד המוכר רשאי למכור לצד השלישי מניותיו בחברה רק אם וככל שאותו צד שלישי ירכוש גם את מניות בעלי המניות הנוספים בחברה.

מאמרים נוספים