תחולת צו ההרחבה בענף החקלאות על "עובדי עזר ומנהלה"

האם "עובדי עזר ומנהלה" בתאגיד העוסק בחקלאות, למשל: עובדי הנהלת חשבונות, מנהלי לשכות או עובדים אחרים שאינם עוסקים ו/או מקבלים החלטות בתחום החקלאות, זכאים לזכויות מכוח צווי ההרחבה בענף החקלאות (צו ההרחבה 2001 וצו ההרחבה לעובדים בדירוג חודשי מנהלי)?

 1. צו ההרחבה, אשר הרחיב את ההסכם הקיבוצי בענף החקלאות ופורסם בשנת 2001, חל "על כל העובדים בדירוג חודשי-מינהלי בענפי החקלאות ומעבידיהם" ומקנה לעובדים בענף החקלאות זכויות עודפות על הזכויות המוקנות מכוח חוקי העבודה, לרבות קרן השתלמות אישית, דמי כלכלה, דמי משפחה, תוספת ותק, מענק י"ג ועוד.
 2. בהתאם לדין, שאלת תחולת צו ההרחבה על הצדדים מותנית בפרשנות צו ההרחבה – פירוש אותו נותן בסופו של יום בית הדין לעבודה, בהסתמך בין היתר על עיסוקו של המעסיק ועל תפקיד העובד. באשר לנטל ההוכחה – זה חל על העובד להראות כי התפקיד אותו הוא ממלא אצל המעסיק נכלל ברשימת התפקידים הנזכרים בצו ההרחבה[1].
 3. במספר פסקי דין אשר ניתנו בתביעות של עובדי מנהלה במעסיקים בענף החקלאות, נדונו ענייניהם של עובדי מנהלה אצל מעסיקים בענף החקלאות והובעו בהם גישות שונות באשר לתחולת הצווים.
 4. כך בס"ע (ב"ש) 37043-07-10‏אילנית אסולין נ' השתיל בע"מ (ניתן ביום 22.7.13) נדונה תביעה של מנהלת משרד בחברת "השתיל" אשר טענה כי לאור תפקידה חל עליה צו ההרחבה המנהלי או לחילופין, צו ההרחבה הכללי בענף. בית הדין פסק כי לאור תפקידה אמנם לא חל עליה צו ההרחבה המנהלי, אולם צו ההרחבה הכללי חל על כל עובדי החברה, לרבות התובעת ופסק לה זכויות שונות מכוח אותו צו. יודגש כי על פסק הדין הגישה החברה ערעור אשר במסגרתו ניתן פסק דין על דרך הפשרה וביטל למעשה את פסק הדין, מבלי להתייחס לסוגיות המהותיות בו.
 5. מנגד, בפסק דין חדש יותר, אשר ניתן ביום 5.9.17 – סעש (י-ם) 40266-07-16‏דלית ברששת נ' מושב בקעות כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ (ואשר הח"מ ייצג בו את הנתבע) נקבעו הקביעות החשובות הבאות:
  • "מקובלת על בית הדין עמדת הנתבעת כי מאחר שהתובעת עבדה כמנהלת חשבונות, צו ההרחבה להסכם 7018/99 אינו חל עליה, שכן היא לא עבדה ב"ענף החקלאות". השאלה אם הנתבעת היא מעסיק בענף החקלאות אינה רלוונטית לקביעת תחולת צו ההרחבה על התובעת."
  • "לו הייתה הנתבעת חברה בהתאחדות האיכרים בישראל, השאלה אם הנתבעת היא בעלת משק בענף החקלאות הייתה רלוונטית לקביעת תחולת ההסכם הקיבוצי עליה. ואולם התובעת טוענת לזכויות לפי צו ההרחבה בענף החקלאות, אך צו זה אינו חל עליה שכן היא אינה עובדת בענף החקלאות."
  • גם צו ההרחבה לעובדים בדירוג מנהלי אינו חל על התובעת שכן: "ניכר מהגדרת העובדים בהסכם הקיבוצי לעובדים בדירוג חודשי מינהלי, שעבודת מנהל חשבונות אינה נחשבת לעבודה שההסכם חל עליה. אף צו ההרחבה להסכם זה, אשר הרחיב את תחולת הוראותיו על "כל העובדים בדירוג חודשי-מינהלי בענפי החקלאות ומעבידיהם" אינו חל על התובעת, מאחר שאין עבודתה נכללת בהגדרת "חטיבת עובדים חודשיים-מינהליים" שבהסכם".

על פסק דין זה הגישה התובעת ערעור, אשר נדחה על ידי בית הדין הארצי לעבודה.

 1. על כן, אף אם עיסוקו של תאגיד הינו בתחום החקלאות, ושחלק מעובדיו עוסקים בחקלאות, יש לבחון את עיסוק עובד העזר/המנהלה. ככל שעובד העזר אינו עוסק בתחום החקלאות, הרי שבהתאם לפסיקה העדכנית יותר, צווי ההרחבה אינם חלים עליו. באופן פרטני, יש לבדוק האם תפקיד העובד נכלל ברשימה המפורטת בצו ההרחבה המנהלי.
 2. בנוסף, על המעסיק לזכור כי לאור הפסיקה העדכנית, תשלום זכויות מכוח צווי ההרחבה בחקלאות לעובד עזר/מנהלה יהיה בעל השפעות רוחביות על כלל עובדי העזר/מנהלה בתאגיד ועלול לשמש תקדים לכל תביעה עתידית.

יצויין כי הנושא טרם נדון בהרחבה בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה ולפיכך אינו בגדר הלכה מחייבת. יכול ופסיקה עתידית תקבע אחרת ואין לראות באמור ייעוץ משפטי.

[1] וראה סעש (נצ') 4819-12-13‏ ‏ אשר גרינברג נ' החקלאי מטולה-אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

מאמרים נוספים