תזכיר החוק שיוביל לשינויים בהעסקת העובדים יצא לדרך.

בהמשך להסכמי "עסקת החבילה" בין ארגוני המעסיקים להסתדרות העובדים, פורסם אתמול (26.1.22) תזכיר חוק העלאת שכר המינימום (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ב-2022 להערות הציבור.

התזכיר כולל כולל תיקון לחוק שכר מינימום, הוספת יום חופשה לעובדים ואפשרות להסדר שונה לתשלום גמול שעות נוספות ("שעון גמיש"). תזכיר חוק הוא פרסום ראשוני של חקיקה עתידית במטרה לקבל את הערות הציבור. לאחר המועד האחרון לקבלת ההערות (4.2.22), יועלו החוקים לקריאה ראשונה בכנסת ואולי ייכנסו לספר החוקים.

להלן הפירוט:

העלאת שכר המינימום – בהתאם לתזכיר, שכר המינימום (אשר עומד כיום על 5,300 ₪) יעלה באופן הדרגתי החל מאפריל 2022 בחמש פעימות, עד לדצמבר 2025 ויעמוד בסופו של דבר על סך של 6,000 ₪ לחודש (33 ₪ לשעה). הפעימות הן:

  • אפריל 22 – 5,400 ₪
  • אפריל 23 – 5,500 ₪
  • אפריל 24 – 5,700 ₪
  • אפריל 25 – 5,800 ₪
  • דצמבר 25 – 6,000 ₪

תוספת יום חופש – המועסקים באותו מקום עבודה עד חמש שנים יהיו זכאים ל – 17 ימי חופשה (ברוטו) במקום 16 כיום. נזכיר כי "נטו", זכאים העובדים ל – 14 ימים ומעתה יהיו זכאים ל – 15 ימי חופשה בשנה.

החלת "שעון גמיש" – נזכיר כי המצב כיום מחייב מעסיק לשלם לעובד תגמול שעות נוספות עבור כל שעה מעבר לשמונה שעות ביום או ל – 42 שעות בשבוע. התיקון המוצע מבקש להוסיף אפשרות לקזז שעות נוספות בשעות חוסר, שבוצעו באותו החודש, בתנאים מסוימים שיפורטו מטה.

פירוש הדבר הוא שעובד שהועסק ביום מסוים 10 שעות (שעתיים נוספות), יוכל לעבוד ביום הבא רק 8 שעות והשעתיים הנוספות ישולמו לו כשכר רגיל, הכל עד למכסה של 17 שעות נוספות בחודש.

התיקון המתבקש הזה לחוק שעות עבודה ומנוחה בא לתת מענה לעסקים רבים המתירים לעובדיהם לנהל את יום העבודה בעצמם ולאפשר הן לעובדים והן למעסיקים גמישות בניהול הזמן. נציין כי הפרקטיקה הזאת הוכרה בפסיקה מזמן אבל רק כעת מקבלת ביטוי תחיקתי מסודר.

ואלה התנאים ליישום שעון גמיש במקום העבודה:

  • שכרו של העובד אינו נופל מפי אחד וחצי משכר המינימום;
  • ניתנה הודעה מראש לעובד על כך (הסכם העסקה או הודעה על שינוי תנאי ההעסקה);
  • השלמת שעת חוסר בשעה נוספת תתאפשר (באישור המעסיק) בקשר לשתי השעות הנוספות הראשונות ובלבד שלא ניתן יהיה להשלים מעל 17 שעות חסרות לחודש לגבי עובד המועסק במשרה מלאה (או במספר השעות היחסי לחלקיות המשרה);
  • השלמת שעות שבוצעו ביום שלפני המנוחה השבועית, בעבודת לילה או ביום לפני חג תתבצע כנגד שעות נוספות שבוצעו באותם ימים.
  • שעה נוספת שהשלימה שעת חוסר, תוסיף להיחשב שעה נוספת לעניין השעות הנוספות שמותר או שהותרו להעסקה ליום עבודה, וכן לעניין גמול שעות נוספות המגיעות בעד שעות שלא השלימו שעות חוסר. כך לדוגמה, אם ביום רגיל שתי השעות הנוספות הראשונות השלימו שעתיים חוסר, ערך השעה הנוספת השלישית באותו יום יהיה 150% ולא 125%, כן אין לקזז ממכסת השעות את השעות הנוספות שהשלימו את שעות החוסר.

מאמרים נוספים