שיקולים במתן היתרים ורישיונות לעיסוק בקנאביס רפואי

חוזר המשנה למנכ"ל משרד הבריאות מס' 151, שכותרתו "גידול בתנאים נאותים של קנביס רפואי – הנחיות, דרישות איכות ואמות מידה נדרשות", קובע בסעיף 4.4 כי העוסקים בקנביס, נדרשים לקבל רישיון ממשרד הבריאות וכי הרישיונות יינתנו ע"י היק"ר לאחר בחינת המלצות משטרת ישראל. שיקול הדעת של מנהל היק"ר בכל הקשור למתן הרישיונות והפקעתם (פקודת הסמים בסע' 6-7, 25ב(א) – 25ג ותקנה 6(א) לתקנות הסמים המסוכנים), הנו רחב ביותר ולמען מניעת זליגת קנאביס כך גם סמכויותיו.

השיקולים אותם משטרת ישראל והיק"ר מביאים בחשבון בבואם להמליץ/לאשר רישיון לעסוק בקנאביס רפואי הנם בין היתר: חומרת המידע שבידי המשטרה; מעורבותם של ארגוני פשיעה שכאמור במידע המשטרתי עומדים בקשר עם מבקש הרישיון; האקטואליות של המידע המשטרתי; היקף תוצרת הקנביס שבכוונת המבקש לייצר; ככל שמדובר בבעל מניות, את מידת שליטתו בתאגידים שבשמם מוגשת הבקשה ובמסגרתם יבוצע העיסוק בתחום ; שלום הציבור וביטחונו, עבר פלילי ומהימנות מבקש הרישיון. בכל אלו ועוד לעמדת המשטרה ניתן משקל רב בהחלטת היק"ר.

לדוגמא: במקרה בו למשטרה הגיע מידע לפיו עובד בתחום הקנאביס הרפואי מגדל ומשתמש בסמים בביתו, די בכך כדי לקבוע כי לעובד זה עניין מוגבר בסמים מסוכנים מעבר לתחום עיסוקו ומשכך אין להתיר לו לעסוק בתחום. הרגולטור מבקש להבטיח כי העוסקים בתחום רגיש זה, יעשו את עבודתם בנאמנות וביושר ויהיו חסרי מוטיבציה לחרוג מהנורמות החלות בעניין. לצורך כך נקבע על ידו רף גבוה למתן רישיון לעיסוק בתחום ורישיונות כאמור בדוגמא לעיל יבוטלו או ידחו. (ראה עתמ (י-ם) 25487-10-18 שמעון אבטה נ' משרד הבריאות).

יש לזכור – על פי רוב, החלטת היק"ר והמשטרה תהיה מושתת על מידע משטרתי חסוי הפוסל לשיטתם את כשירותו של המבקש מלהיות נושא משרה, עובד או "בעל עניין" בתאגיד. (לרוב המידע יוותר חסוי מפני המבקש בשל החשש לפגיעה במקורות מודיעיניים ובעבודתה של המשטרה. (ראה בג"ץ 10271/02 פריד נ' משטרת ישראל, פ"ד סב(1), 106). בבחינת כשירותו של המבקש לעסוק בתחום הקנאביס, רשאי משרד הבריאות להביא בחשבון ראיות מנהליות, ובהן מידע מודיעיני שנאסף על ידי המשטרה ובהקשר זה אין צורך בהרשעות קודמות. (בג"ץ 442/71 לנסקי נ' שר הפנים, פ"ד כ"ו(2), 337); עע"ם 5878/11 קלנטריה נ' פקיד רישוי כלי ירייה [פורסם בנבו] (28.1.13)).

עוד יש לדעת כי נכון למועד כתיבת שורות אלו, בכל הקשור להנחיות הרגולטור בתחום הקנאביס הרפואי, בתי המשפט לרוב מיישרים קו ועומדים מאחורי החלטות היק"ר כאשר האחרון דוחה בקשות לרישיון עיסוק בתחום.

מאמרים נוספים