שיפוי מעסיקים בדמי ביטוח עבור משרתי מילואים

  1. ביום 1.5.24 פורסמו תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים שהוא שירות חירום) (להלן: "התקנות") ולפיהן ישפה המוסד לביטוח לאומי מעסיקים עבור תגמולי הביטוח הפנסיוני ששילמו עבור עובדיהם בשירות מילואים.
  2. התקנות נועדו לתקן את המצב ששרר עד כה ולפיו תשלומי הביטוח הלאומי למעסיקים עבור עובדים משרתי מילואים לא כללו את זכויותיהם הפנסיוניות של העובדים. כפועל יוצא, נאלצו המעסיקים לשלם מכיסם את סכומי הביטוח של משרת המילואים.
  3. בהתאם לתקנות, בתוך 60 ימים ממועד פרסום התקנות יעביר המוסד לביטוח לאומי סך השווה ל – 20% מסכום ההכנסה ליום של העובד כפול מספר ימי שירות המילואים שביצע העובד, החל מיום 7.10.2023 ועד ליום 31.12.2024.
  4. גוף מתוקצב (כמשמעותו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב), אינו זכאי לשיפוי זה.
  5. חוזר זה הוא לידיעה כללית בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. 
  6. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה נוספת.

מאמרים נוספים