צעדים ראשונים להשקעות בחקלאות

רוצים להשקיע בחקלאות או להיות שותפים במיזמים חקלאיים ביחד עם קיבוצים/מושבים/אגודות חקלאיות? אלו הדברים הבסיסיים ביותר שאתם צריכים לברר כאשר אתם בוחנים השקעה או כניסה לשותפות חקלאית. כמובן שמדובר ברשימה בסיסית בלבד:

 1. מצב העסקת העובדים – מיהם העובדים (עובדים מקומיים, עובדים זרים), התחייבויות, תביעות ותביעות צפויות.
 2. מצב סטטוטורי של שטח המיזם והקרקע ושימושים חורגים.
 3. אחריות מקצועית לשטח החקלאי לפני ולאחר הכניסה למיזם.
 4. מצב התשתיות בשטח. (מים, חשמל, קרקע).
 5. אספקת שירותים: מיהם הגורמים האחראיים ובאילו מחירים יסופקו השירותים.
 6. נושאי משרה בכירים ומנהלים: ככל שהמשך הפעילות תלוי בנושאי משרה ובעלי מקצוע ייחודיים, יש לוודא שהם "נשארים" על מנת להבטיח את מימוש החזון וההשקעה.
 7. מים: בדיקת המכסות, התעריפים, התנהלות במקרה של קיצוץ, חלוקת הפיצויים.
 8. תעריפי החשמל.
 9. בדיקת שעבודים על התוצרת, המלאי והציוד החקלאי לרבות המחאות זכות תקפות.
 10. בדיקת תקנון האגודה ודרישותיו בכל הקשור לעסקה והמיזם לרבות האורגנים המוסמכים לאשר את המיזם.
 11. התאמה לחוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים), תשכ"ז-1967.
 12. במידה והצד השני לעסקה הוא אגודה שיתופית והפעילות אינה מתואגדת בנפרד, יש לבחון ולשקול תאגוד נפרד של הפעילות. כמו כן יש לוודא כי הגורמים המוסמכים באגודה אישרו העברה של הפעילות לתאגיד.
 13. בחן איזו אישיות משפטית היא הרצויה עבורך.
 14. יש להגדיר במדויק את הציוד והנכסים של הפעילות משום שסביר ביותר שחלק מאלו משמשים פעילויות אחרות ביומיום.
 15. וודא קיימות ותקפות של רישיונות והיתרים נדרשים של משרדי ממשלה (משרד הבריאות, החקלאות ואיכות הסביבה בדרך כלל).
 16. דמי שימוש לאגודה: וודא כי שווי דמי השימוש החודשי כולל את כל התשלומים הנדרשים.
 17. ככל שהמיזם כולל גגות מבנה בהם ניתן להתקין מתקנים סולאריים, יש לוודא את הזכויות של הצדדים כבר בהסכם הכניסה למיזם. כל שכן את האחריות למתקן הסולארי לרבות שירות ותיקון.
 18. התייחס לחלוקת האחריות והניהול של המיזם המשותף. (פעמים רבות יש לאזן בין "בעל המאה" לבעל המידע והידע).
 19. תקופת ההסכם: תקופת ההסכם אינה יכולה לרדת מתקופה בה ניתן להחזיר השקעה ועשיית רווח + אופציות הארכה.

מאמרים נוספים