צו ההרחבה בענף המתכת ו"ההקשר התעשייתי"

פסק דין תקדימי של בית הדין הארצי לעבודה הרחיב את הגדרת המונח "עובד כפיים", המופיעה בצו ההרחבה בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה, על מפעיל מכונת CNC במפעל לעיבוד שבבי.

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי צו ההרחבה אכן חל גם על העובד, בנמקו זאת בכך שאין למבחן של היקף העבודה הפיזית ומידת המאמץ המושקע על ידי עובד, משקל של ממש בשאלה האם העובד הוא מי שיש לסווגו כעובד בעבודת כפיים. הדגש צריך להיות על עצם השתתפותו של העובד בתהליך הייצור והיותו חלק משרשרת הייצור.

יש לבדוק את התאמתו של  המונח "עובד" לסוגי פעילות שלא היו ידועים ויתכן שאף לא נצפו במועד חתימת ההסכמים הקיבוציים שעמדו בבסיס צווי ההרחבה. אין לצמצם את הגדרת "העובד" בצווי ההרחבה לפועלים המייצרים במו ידיהם מוצר מוגמר ונדרשים לשם כך למאמץ פיזי מרובה.

כל מי שנוטל חלק בתהליך הייצור ומהווה חלק משרשרת הייצור ייחשב כ"עובד" ותחולנה עליו הוראות צווי ההרחבה, ללא קשר למאמץ הפיזי הנדרש ממנו ולשאלת היקף מעורבותו האישית במוצר המוגמר.

פסק הדין משנה מהותית את ההתייחסות למונח "עובד כפיים" ומקנה זכויות נוספות לעובדים אשר עד עתה לא היו זכאים להן מכוח הפרשנות המקובלת למונח בצו ההרחבה. לאור ההלכה החדשה אנו ממליצים לערוך בחינה מחודשת של כלל ההסכמים עם העובדים המעורבים בשרשרת הייצור, דבר שיהיה בו כדי להקטין את החשיפה העתידית לתביעות עובדים.

מאמרים נוספים