עתירה כנגד משרדי האוצר והחקלאות: העבירו את החומרים עליהם מבוססת הרפורמה!

משרדנו הגיש מטעם ארגון מגדלי הפירות בישראל עתירה כנגד משרדי החקלאות והאוצר, עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים. במסגרת העתירה התבקש ביהמ"ש לחייב את המשרדים המשיבים להעביר אלינו את החומרים המקצועיים עליהם ביססו המשיבים את "הרפורמה בחקלאות".

העתירה הוגשה לאחר שמשרדי האוצר והחקלאות הפרו כלפי ארגון מגדלי הפירות את חוק חופש המידע כאשר נמנעו במשך תקופה ארוכה להעביר את החומרים המבוקשים, תוך שהם ממשיכים לקדם את הרפורמה בהתעלמות מהבקשות שהועברו אליהם.

נוכח הפרת הוראות החוק ולאור חשיבות המידע הוחלט על הגשת העתירה. אנו סבורים כי קיים אינטרס ציבורי רב בפרסום המידע שכן הרפורמה המוצעת בענף החקלאות כוללת בחובה שינויים מרחיקי לכת בענף זה, אשר עשויים בהסתברות גבוהה להמיט על הענף כיליון וישפיעו הן על ציבור החקלאים והן על כלל הציבור בישראל בהיבטים רבים. לאור האמור התבקש בית המשפט הנכבד להורות למשרדי האוצר והחקלאות להמציא לידנו את המידע הבא:

 1. כל חומר לרבות מדעי ומקצועי אשר על בסיסו הוחלט לאפשר יבוא כאמור בסעיף 1א להצעה.
 2. כל פרוטוקול של התייעצות ו/או ישיבות מטה משותפות עם משרדי הממשלה עמם בוצעה התייעצות באשר לקבלת ההחלטה כאמור בסעיף 1א ו 1ב בהצעה.
 3. חומרים ומידע שהועברו מהרשות להגנת הצומח ומועצת הצמחים בעניין סעיפים 1א ו 1ב בהצעה, לרבות פרוטוקולים.
 4. חומרים מקצועיים, פרוטוקולים וכל מידע אודות דיונים והתייעצויות עם משרדי ממשלה או כל רשות אחרת בנושא סכנות ממזיקים, נגעים ומחלות בענפי החקלאות עקב יישום ההצעה.
 5. חומרים מקצועיים, פרוטוקולים וכל מידע שעלו בדיונים אודות ההצעה בנושא חומרי הדברה שנעשה בהם שימוש במדינות המוצא ואשר השימוש בהם אסור בארץ או מותר במינונים נמוכים יותר.
 6. כל חומר ומידע באשר לבדיקות שביצע המשרד עם כל גורם טרם פרסום ההצעה, באשר להשפעת הפחתת המכסים על מוצרי החקלאות, על הייצור החקלאי המקומי ועל צמצום היקף השטחים החקלאים בישראל.
 7. כל פרוטוקול, חומר ומידע עליהם הסתמך המשרד טרם פרסום ההצעה באשר להיותה של מדינת ישראל "מדינת אי".
 8. כל חומר ומידע שהתקבל במשרד ממועצת הצמחים ו/או הרשות להגנת הצומח ו/או משרד ממשלתי אחר, עליהם הסתמך המשרד טרם פרסום ההצעה.
 9. כל חומר ומידע באשר לדיונים של המשרד שנערכו טרם פרסום ההצעה, בנושא הגברת הפיקוח בנמלים ובמעברי הגבול היבשתיים על התוצרת חקלאית המיובאת לארץ.
 10. כל חומר ומידע באשר לדיונים של המשרד שנערכו טרם פרסום ההצעה, באשר לנקיטת אמצעים ופעולות אחרות להוזלת יוקר המזון בישראל מלבד הפחתת מכסים כאמור בהצעה.
 11. כל חומר, מידע ונתונים עליהם הסתמך המשרד טרם פרסום ההצעה, באשר לחוסרי פירות בשוק המקומי (אילו פירות חסרים? באילו חודשים בשנה? האם ישנם פירות שמהם יש עודפים? האם יש פירות שלא מגדלים בארץ?)
 12. כל חומר, מידע ונתונים עליהם הסתמך המשרד טרם פרסום ההצעה, בעניין השמדת תוצרת חקלאית בישראל בשל עודף היצע.
 13. כל חומר, מידע ונתונים עליהם הסתמך המשרד טרם פרסום ההצעה, בעניין אחוזי הרווח של מגדלי הפירות בישראל.
 14. כל חומר, מידע ונתונים עליהם הסתמך המשרד טרם פרסום ההצעה, אודות מספר החקלאים שהפסיקו לעסוק בחקלאות ב- 10 השנים האחרונות או הקטינו משמעותית את פעילותם בשל עלויות היצור הגבוהות.
 15. כל חומר ומידע עליו מסתמכת התוכנית ושנבדק על ידי המשרד טרם פרסומה, בדבר השפעת התוכנית על הנושאים הבאים:
 • איבוד ונטישת קרקעות הלאום ו/או ירידה בהיקף השטחים המעובדים במדינת ישראל.
 • שימור שטחים פתוחים וקרקע.
 • ענף התיירות.
 • איכות הסביבה.
 • מקורות המים.
 • נוף.
 • תרבות ומורשת ההתיישבות.
 • כלכלה בפריפריה.
 • ביטחון המזון שלמדינת ישראל.
 1. כל חומר, מידע ונתונים עליהם הסתמך המשרד טרם פרסום ההצעה, בנושא הבדלי עלויות היצור של תוצרת חקלאית בין ישראל למדינות אחרות. (מים, עובדים, תשומות).
 2. כל חומר, מידע ונתונים עליהם הסתמך המשרד טרם פרסום ההצעה, בעניין השפעת היבוא על מחירי הפירות הנמכרים בישראל.
 3. נתונים השוואתיים עליהם הסתמך המשרד טרם פרסום ההצעה, בין מחיר הירקות והפירות הנמכרים לצרכן בישראל לבין אלו הנמכרים לצרכן בארצות המערב.
 4. מידע ו/או נתונים עליהם הסתמך המשרד טרם פרסום ההצעה, אודות המחירים שמשלם הקמעונאי ליבואן ברכישת הפירות המפורטים בסעיף 22 להצעה משלוש השנים האחרונות. (פערי התיווך בין היבואנים לקמעונאים).
 5. כל חומר, מידע ונתונים עליהם הסתמך המשרד טרם פרסום ההצעה, בעניין השפעת היבוא על החקלאות המקומית.
 6. כל חומר, מידע ונתונים עליהם הסתמך המשרד טרם פרסום ההצעה, בעניין השינויים שחלו בחקלאות המקומית בגידולים המפורטים בסעיף 22 להצעה, בהם קיים יבוא משמעותי.
 7. כל חומר, מידע ונתונים עליהם הסתמך המשרד טרם פרסום ההצעה, בעניין פירות שלגביהם הופחת המכס וכתוצאה מכך מחיריהם ירדו.
 8. כל חומר, מידע ונתונים עליהם הסתמך המשרד טרם פרסום ההצעה, לגבי פער התיווך בין היבואנים לקמעונאים ופעולות שנעשו, ככל שנעשו, על מנת לצמצם פער זה.
 9. כל חומר, מידע ונתונים עליהם הסתמך המשרד טרם פרסום ההצעה, באשר להפחתת השימוש במי הקולחין בישראל בשל הפחתת השטחים החקלאיים.
 10. כל חומר, מידע ונתונים עליהם הסתמך המשרד טרם פרסום ההצעה, כאשר קבע כי התמיכה הישירה לחקלאים כנגד הפחתת המכסים תעמוד על 100 ₪ לדונם.
 11. כל חומר, מידע ונתונים לגבי פעולות שנעשו החל מיום 06.05.2009 לקידום שוקי מזון מקומיים (מכירה ישירה מהחקלאים לצרכנים) והשלמת תהליכים לכינון שוק סיטוני חדש לפירות וירקות בהתאם להמלצות הצוות לבחינת רמת התחרותיות והמחירים בתחום מוצרי המזון בתחום שיווק הפירות והירקות (דוח קדמי מיום 18.07.2012).

משרדנו ימשיך לעמוד לצד החקלאות הישראלית ויעשה כל שנדרש על מנת להיאבק בשם החקלאים ב"רפורמה בחקלאות", המסכנת את מדינת ישראל ואזרחיה.

מאמרים נוספים