עידכוני חקיקה משולחן הכנסת בנושאי חקלאות והתיישבות

עידכוני חקיקה משולחן הכנסת בנושאי חקלאות והתיישבות:

1 .הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (הפחתת הסיכון מחומרי הדברה), התשע"ז–2017.

מטרת החוק הנה להפחית את הסיכון הנובע משימוש בחומרי הדברה בישראל בשטחים פתוחים ובמגזר החקלאי והציבורי. לחוק עשויה להיות השפעה על היקף השימוש בחומרי ההדברה במגזר הציבורי והחקלאי על כל הכרוך והמשתמע מכך.

 

2 .הצעת חוק סיוע לחקלאים באזורים נעדרי חלופה, התשע"ז–2017.

עקב שנות הבצורת באזור הגליל העליון, הושת על אזור זה קיצוץ של כ-%25 בהקצאת המים לצורכי חקלאות. הפגיעה בחקלאים באזור זה חריפה נוכח העובדה שמדובר באזור נעדר חלופה, כלומר אזור שאין בו חלופות מים של קולחין, מים מליחים או מים שפירים מאיכות נחותה. החוק מציע מנגנון פיצוי אשר יפצה את החקלאים באזורים אלה בשל הקיצוץ בהקצאת המים. (הצעת החוק נועדה למנוע פגיעה בחקלאים המעבדים את אדמות הכבול).

 

3 .הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(תיקון – הגבלת משלוחים חיים לשחיטה), התשע"ז–2017.

הצעת החוק נועדה להפחית את הסבל שנגרם לבעלי חיים שמיובאים לישראל לצורך שחיטה. בעלי החיים מיובאים מאוסטרליה ומאירופה, במסעות ימיים ממושכים. במהלך מסע זה בעלי החיים מוחזקים בצפיפות וההצעה באה על מנת לקצר ולהיטיב את תנאי ההובלה. (יוזכר כי משרדנו המליץ בעבר לארגוני החקלאים לחבור לארגוני צער בעלי חיים ולעתור לבג"צ כנגד הובלת בעלי החיים כפי שהיא מתבצעת כיום).

 

4 .הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – הוספת מפעלי תעשייה חקלאית), התשע"ז–2017.

בעבר מפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית טרייה (בתי אריזה) הוצאו ממסגרת חוק עידוד השקעות הון, התשי"ט–1959 .ואולם, במרוצת הזמן מפעלי האריזה עברו שינויים וכיום הם כוללים קווי מיכון מתוחכמים והם בעלי אופי תעשייתי, הכולל תהליכי ייצור, מה שמצדיק הכנסתם לתוך הגדרת "מפעל תעשייה" בחוק ומתן מענקים בהתאם.

 

5 .הצעת חוק שמירת חלקם של נפטרים חברי קיבוץ, התשע"ז–2017.

מתוך דברי ההסבר להצעת החוק: הקיבוצים הוקמו על פי תפיסת עולם סוציאליסטית שוויונית של היעדר רכוש פרטי. מאז תחילת שנות התשעים הפכו מרבית הקיבוצים ליישובים מופרטים שבהם מחזיקים החברים ברכוש פרטי. במצב דברים זה נוצרה אי התאמה בין צבירת הרכוש על ידי חברי הקיבוץ באופן משותף, ובין חלוקתו רק למי שחי בעת הפרטת הרכוש. זהו מצב הנוגד הן את חוש הצדק הטבעי והן את כללי הירושה הקובעים במפורש כי בשעה שפלוני נפטר מן העולם, רכושו עובר ליורשיו. לפי דברי ההסבר – הנשארים בקיבוץ בחיים נטלו לעצמם את רכושם של הנפטרים במקום להעבירו ליורשיהם. מוצע לקבוע כי מעת שהרכוש המשותף מחולק לחברי הקיבוץ, זכאים יורשי הנפטרים לחלקם.

 

6 .הצעת חוק פיקוח על רווחי שיווק בתוצרת חקלאית, התשע"ז–2017.

על פי הצעת החוק אופיו של המוצר החקלאי (בעל חיי מדף קצרים) מאפשר למשווקים לבצע ויסות של ההיצע והביקוש תוך השפעה ישירה על מחירי הקניה מהחקלאי וגובה המחיר לצרכן הסופי. מטרת התיקון היא להוזיל את מחירה של התוצרת החקלאית לצרכן הסופי ע"י הסמכת שרי האוצר והחקלאות לפקח על גובה רווחי המשווקים במקטעים בהם נהוגה רווחיות גבוהה באופן בלתי סביר.

 

7 .הצעת חוק להסדרת המגורים בשטחי מרעה, התשע"ז–2017.

מטרת החוק הנה להסדיר את מגורי הרועים בשטחי מרעה, לצורך שמירה על מקרקעי הציבור, ובכלל זה על השטחים הפתוחים והיערות. הרקע להצעת הוק הוא האיום הגובר של הפשיעה החקלאית על החקלאים והפגיעה בהם. כחלק מההתמודדות עם נגע הפשיעה החקלאית וכדי להשגיח על שלמות העדרים, נדרשים הרועים ששטחי המרעה שלהם מרוחקים ממקום ישוב להתגורר בשטחי המרעה בסמוך לעדר ולכך נותנת ההצעה מענה.

מאמרים נוספים