עדכונים בדיני עבודה

תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), תשע"ז-2017

תקנות אלו פורסמו ביום 26.7.2017 (יכנסו לתוקף ביום 25.8.2017) ואלו עיקרן בתמצית: התקנות מונות דרכי מסירה מיוחדות למסירת תלושי השכר לעובד באמצעות הרשת והדוא"ל במקום העברת תלושי שכר מודפסים כמקובל עד כה, והכל בכפוף להסכמת העובד.

בהתאם לתקנות ניתן להעביר את התלוש (ובלבד שבכל אחת מן הדרכים תלוש השכר ניתן להדפסה) באחת הדרכים הבאות:

(1) שליחת התלוש לכתובת דוא"ל מטעם המעסיק.

(2) באמצעות אתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק, אליו יכול העובד להיכנס ולצפות בתלוש השכר.

(3) שליחת התלוש לכתובת דוא"ל פרטית של העובד.

יודגש כי העובד רשאי בכל עת לחזור בו בכתב ובכלל זה באמצעות הודעת דוא"ל מהסכמתו למסירת תלוש השכר בדרכים האמורות לעיל.

בנוסף, מעסיק שמסר לעובד את תלוש השכר באחת הדרכים הקבועות לעיל, יאפשר לעובדו את קבלת תלוש השכר מודפס לתקופה שלא תפחת משבע שנים מהמועד הקובע למסירת התלוש לפי החוק.

מאמרים נוספים