עדכונים בדיני עבודה

תזכיר (תיקון) חוק שעות עבודה ומנוחה, התשע"ז-2017

בימים אלו הופץ תזכיר (תיקון) חוק שעות עבודה ומנוחה, התשע"ז-2017. בתיקון מוצע להוסיף עילות למתן היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות. כך, במקום העילה למתן היתר שעניינה ההכרזה על מצב חירום, יהוו עילה למתן היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות מצבי חירום כגון הכרזה על מצב מיוחד בעורף, הכרזה על אירוע אסון המוני ובעת גיוס כוחות מילואים מורחב. 

כמו כן, מוצע להוסיף עילה חדשה המאפשרת העסקת עובדים בשעות נוספות גם בתקופת רגיעה וזאת במקום שיש המלצה מוסכמת של ארגון עובדים וארגון מעסיקים אשר יכולים להיות צד להסכם קיבוצי כללי.

עוד מוצע לקבוע כי במקום עבודה שבו עובדים במשמרות לא יועסק עובד בעבודת לילה יותר משבוע אחד בתוך שבועיים במקום ההסדר הקיים היום הקובע כי לא יועסק עובד כאמור יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות. בכך יש הגמשה ברגולציה הקיימת היום בעניין עבודת לילה במשמרות.

מאמרים נוספים