עדכון בנושא משרתי מילואים

ביום 06.03.2024 פורסם צו הרחבה לכלל המשק הנוגע למשרתי המילואים ובני זוגם. אלה הן ההוראות הרלוונטיות בו, התקפות עד לסוף שנת 2024:

  1. הרחבת התקופה המוגנת מפני פיטורים למשרת מילואים – עובד אשר שירת בשירות מילואים בתקופה העולה על 60 ימים מאז 7 באוקטובר, יהיה מוגן מפיטורים למשך 60 ימים מיום סיום שירות המילואים. הוראה זו מרחיבה את תקופת ההגנה של 30 ימים, המוקנית לכל עובד אשר שירת מעל יומיים רצופים.
  2. ימי היעדרות בתשלום לבן הזוג של משרת במילואים – בן או בת זוג של משרת מילואים (שלו ילד עד גיל 14 או קרוב עם מוגבלות או הורה או ילד חולים במחלה כמפורט בצו) יהיה זכאי, בנוסף לימי החופשה והמחלה השנתיים שלו, לימי היעדרות בתשלום בהתאם לטבלה הבאה:

ניצול ימי ההיעדרות יעשה רק בתקופה שבן/בת הזוג במילואים ובנסיבות המפורטות בצו: מחלת ילד, השגחה על ילד, טיפול בקרוב משפחה בעל מוגבלות, טיפול בהורה חולה (במחלה בהתאם להוראות הצו), הארכת תקופת לידה, היעדרות הנדרשת עקב יציאה למילואים של בן/בת הזוג לצורך סידורים הכרחיים ותחזוקת משק הבית שניתן לבצעם רק בשעות העבודה, היעדרות אחרת שתואמה עם המעסיק.

דין ימי היעדרות שנוצלו לפני כניסת הצו לתוקף (מיום 07.10.2023):

ימי היעדרות שנוצלו ושולם בעדם שכר מלא:  על המעסיק להחזיר את הימים למכסת ימי החופשה או המחלה של העובד (לפי הרלוונטי), לא יאוחר ממשכורת חודש מרץ. ימי ההיעדרות שנוצלו יופחתו ממכסת ימי ההיעדרות המפורטת לעיל.

ימי היעדרות שלא שולם בעדם שכר מלא: אם נוצלו עד ליום 31.12.2023 (כולל), לא יחול שינוי (העובד לא יזוכה בימי מחלה שנוצלו; מכסת ימי ההיעדרות המפורטת לעיל תעמוד לרשותו החל מינואר 2024); אם נוצלו החל מיום 01.01.2024 – על המעסיק להשלים לעובד את יתרת השכר שלא שולמה לו בגין ימי ההיעדרות, וכן לבצע זיכוי במכסה ממנה נוצלו ימי ההיעדרות וימים אלו יגרעו ממכסת ימי ההיעדרות המפורטת לעיל.

 העובד רשאי לנצל את ימי ההיעדרות באופן חלקי לפי שעות.

הזכות לימי היעדרות אינה נצברת ואינה ניתנת לפדיון.

ערך יום היעדרות הינו כשכר חופשה.

  1. צבירת חופשה שנתית –משרת מילואים אשר שירת מעל לחמישה ימים יהא רשאי להעביר את צבירת החופשה השנתית שלו לשנה הבאה, אף ללא הסכמת המעסיק.
  2. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה נוספת בעניין זה.

מאמרים נוספים