"סטנדרטים גבוהים זה לא בשמיים" – יו"ר הדירקטוריון

טיוטת חוזר רשות שוק ההון 2018, מבססת סטנדרטים גבוהים של ממשל תאגידי בדירקטוריון. אנו ממליצים ליישם חלק מהוראות החוזר גם אצלכם בוועד ההנהלה או בדירקטוריון החברה.

כמשרד המלווה ועדי אגודה ודירקטוריונים, החלטנו להנגיש ולהתאים עבורכם את עקרונות החוזר, על מנת שניתן יהיה לאמץ מהוראותיו סטנדרטים גבוהים של ניהול והתנהלות.

פרק ב' : יו"ר הדירקטוריון

 

כשירות לכהונה כיושב ראש דירקטוריון

יושב ראש דירקטוריון יהיה בעל הכישורים והאיכויות האישיות הנדרשים למילוי תפקידו כיושב ראש הדירקטוריון.

תפקידי יושב ראש הדירקטוריון

יושב ראש הדירקטוריון אחראי לתפקודו התקין של הדירקטוריון ולקיום החובות המוטלות על הדירקטוריון והוא בעל חלק משמעותי בייצוג התאגיד מול גורמי פנים וחוץ ובשמירה על האיזונים והבלמים בממשל התאגידי בתאגיד. בהתאם לכך על יושב ראש הדירקטוריון לפעול כדלהלן:

(1) לעודד קיום דיונים חופשיים, המאפשרים הבעת דעות שונות;

(2) להבטיח כי החלטות הדירקטוריון מתקבלות על בסיס מידע הולם;

ההמלצה שלנו: בבחירת יו"ר הועד/הדירקטוריון יש לתת משקל רב להשקפת העולם של המועמד, בכל הקשור ל"ממשל התאגידי". קביעת סטנדרטים של בקרה, פיקוח ודיונים מבוססי תשתית עובדתית ומקצועית, הנם תנאי הכרחי לעבודת הועד/הדירקטוריון, והם תלויים בעיקר בנכונותו של יושב הראש.

מאמרים נוספים