"סטנדרטים גבוהים זה לא בשמיים" – הרכב הדירקטוריון

טיוטת חוזר רשות שוק ההון 2018, מבססת סטנדרטים גבוהים של ממשל תאגידי בדירקטוריון. אנו ממליצים ליישם חלק מהוראות החוזר גם אצלכם בוועד ההנהלה או בדירקטוריון החברה.

כמשרד המלווה ועדי אגודה ודירקטוריונים, החלטנו להנגיש ולהתאים עבורכם את עקרונות החוזר, על מנת שניתן יהיה לאמץ מהוראותיו סטנדרטים גבוהים של ניהול והתנהלות.

 

פרק א' : הרכב הדירקטוריון

הרכב הדירקטוריון/ועד ההנהלה

דירקטוריון נדרש להיות מקצועי ועצמאי. זאת כדי שיוכל לבצע את תפקידיו באופן נאות, לקיים דיונים אפקטיביים, עמוקים וממצים בנושאים שעל סדר היום ולקבל החלטות ראויות. בהתאם, על הדירקטורים להיות בעלי רקע מקצועי מגוון התואם את תחומי הפעילות של הגוף בו הם יושבים ואת יעדיו העסקיים.

תנאי כשירות למינוי וכהונה כדירקטור

כדירקטור יכהן מי שהוא בעל יכולת לתרום למילוי תפקידי הדירקטוריון, ובפרט להתוויית מדיניותו  ולפיקוח על התנהלותו, וכן הוא בעל כישורים הולמים לכהונה כדירקטור בתאגיד בו הוא מכהן, לרבות בהתייחס להשכלה, ידע, ניסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הרלוונטיים הבאים: ביטוח, פנסיה, אקטואריה, ניהול סיכונים, כספים, השקעות, חשבונאות, כלכלה, מימון, פעילות עסקית, סטטיסטיקה, משפט, ציות רגולטורי, טכנולוגיות מידע, אבטחת מידע (לרבות סייבר).

ההמלצה שלנו: לשמור על איזון כך שהועד/הדירקטוריון יהיה מגוון באנשים מעולמות תוכן שונים ומצד שני בבעלי ידע וניסיון מתחום העיסוק של התאגיד.

מאמרים נוספים