נגיף הקורונה – תשלום דמי בידוד/מחלה לעובדים

החל מיום 29/10/20 ועד 31/03/21

בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) תש"פ- 2020 נקבעו, בין היתר, הוראות הנוגעות לתשלום דמי בידוד לעובד שחלה עליו חובת בידוד ע"י המעסיק וקבלת שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי.

להלן עיקרי ההוראות:

תשלום דמי בידוד לעובד

 1. לעניין זה – עובד השוהה בבידוד הינו עובד אשר נעדר מהעבודה הואיל וחלה עליו חובת בידוד או שהוא בבידוד בשל חובת בידוד של ילדו (ילד מתחת לגיל 16 או ילד עם מוגבלות), הוא מסר דיווח על הבידוד למשרד הבריאות והמציא העתק מהדיווח למעסיק, הוא שהה בפועל בבידוד.
 2. על המעסיק לשלם לעובד השוהה בבידוד דמי בידוד בעד ימי העבודה (5 ימים או 6 במקום עבודה בו עובדים 6 ימים) שבהם נעדר העובד בשל הבידוד, וזאת בהפחתה של יום אחד מתקופת הבידוד. העובד רשאי לבחור לקבל בגין היום שהופחת תשלום על חשבון יום חופשה.
 3. לגבי היום המופחת, עובד שלפי דין, הסכם קיבוצי או חוזה אישי חל לגביו הסדר דמי מחלה מיטיב (זכאות לדמי המחלה מהיום הראשון) או הסדר דמי בידוד מיטיב (זכאות לדמי בידוד מהיום הראשון) זכאי לתשלום גם בעד יום העבודה אלא אם המעסיק הודיע לעובד שהסדר דמי המחלה המיטיב לא יחול לעניין זה.
 4. עובד שחזר ממדינה אחרת אליה נסע מטעם המעסיק – וחלה עליו חובת בידוד בשל הגעתו לישראל יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד בעד כל ימי העבודה שבהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד.
 5. הפחתת 4 ימי מחלה לכל היותר – בגין דמי הבידוד יופחתו ימי מחלה מתקופת המחלה הצבורה של העובד אך לא יותר מ- 4 ימי מחלה. ככל ואין מספיק ימי מחלה צבורים היתרה תיזקף על חשבון ימי מחלה עתידיים (יירשם "מינוס" ימי מחלה). במידה ויסתיימו יחסי העבודה והעובד לא צבר ימי מחלה על חשבון אלו שקוזזו יערך קיזוז מול ימי חופשה שלא נוצלו ככל ויהיו כאלה.
 6. דמי הבידוד ישולמו במועד תשלום שכר העבודה ובלבד שהעובד מסר למעסיק את העתק הדיווח על הבידוד למשרד הבריאות 7 ימים לפחות לפני מועד תשלום השכר ואם העתק הדיווח לא נמסר לפני מועד תשלום השכר ישולמו דמי הבידוד במועד הקרוב לתשלום שכר העבודה הבא.
 7. העובד יהיה זכאי לתשלום עבור ימים בהם היה אמור לעבוד בלבד (ללא ימי המנוחה).
 8. היעדרות עובד בתקופת הבידוד כמוה כהיעדרותו בתקופת מחלה ודין דמי בידוד כדין דמי מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים, ביצוע הפרשות לקופת גמל וצבירת ותק.

 

שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי

 1. מעסיק אשר שילם לעובד דמי בידוד יהא זכאי לקבלת שיפוי על כך מהמוסד לביטוח לאומי בשיעורים המפורטים להלן:
  • בעד יום עבודה אחד מתקופת הבידוד שיפוי מלא (100%) לכל המעסיקים.
  • בעד שאר ימי העבודה בתקופת הבידוד:
   • מעסיק שהעסיק ביום 01.08.20 עד 20 עובדים – 75% מדמי הבידוד ששולמו.
   • מעסיק שהעסיק ביום 01.08.20 מעל 20 עובדים – 50% מדמי הבידוד ששולמו.
 1. הפחתת יום אחד מסכום השיפוי – במקרה בו דמי הבידוד שולמו לעובד שחלה עליו חובת בידוד בשל חזרה ממדינה זרה (כאשר מדובר בנסיעה במסגרת העבודה בלבד) או בגין הסדר דמי מחלה מיטיב או הסכם אישי או הסדר דמי בידוד מיטיב יופחת מהשיפוי דמי בידוד עבור יום אחד מתקופת הבידוד.
 2. השיפוי יינתן בהתאם לימי העבודה הנהוגים אצל המעסיק בפועל – בעד 5 ימים מתוך 7 ימים בתקופת הבידוד ואם מדובר במקום עבודה בו שבוע העבודה בן 6 ימים יינתן שיפוי בעד 6 מתוך 7 ימים בתקופת הבידוד.
 3. ככל והמעסיק שילם דמי בידוד לעובד אשר עבד בשכר בתקופת הבידוד (על אף שאין חובה על המעסיק לעשות זאת) לא יהא זכאי לשיפוי בגין הימים בהם העובד עבד.
 4. תשלום השיפוי מהמוסד לביטוח לאומי יבוצע רק בעד ימים בתקופת הבידוד שלגביהם העובד דיווח למשרד הבריאות על שהייתו בבידוד.
 5. לתשומת ליבכםעל מנת לקבל את השיפוי האמור על המעסיק להגיש בקשה לתשלום בעד דמי בידוד מוסד לביטוח לאומי וזאת לא יאוחר מ- 60 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד. הוראות לגבי הגשת הבקשה מפורסמות באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.
 6. ההוראות יחולו על התקופה שבין 29/10/20 ועד 31/03/21.
 7. בנוסף, מעסיק ששילם בתקופה שמיום 01/10/20 ועד 29/10/20 דמי מחלה לעובד שהיה בבידוד (לא חולה קורונה) יהא זכאי לשיפוי בגין דמי המחלה כדמי בידוד בהתאם לתנאים שנקבעו לעיל.

 

נושאים נוספים

 • התשלום עבור דמי המחלה יהיה בהתאם לחוק דמי מחלה (50% עבור היום השני והשלישי), אלא אם קיים הסדר אחר בין העובד למעסיק.
 • החובה להודיע על בידוד למשרד הבריאות חלה על העובד. המעסיק מדווח רק לביטוח לאומי על מנת לקבל את השיפוי האמור לעיל.

 

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי.

 

מאמרים נוספים