נגיף הקורונה – תשלום דמי בידוד/מחלה לעובדים

החל מיום 29/10/20 ועד 28/02/22

בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) תש"פ- 2020 נקבעו, בין היתר, הוראות הנוגעות לתשלום דמי בידוד לעובד שחלה עליו חובת בידוד ע"י המעסיק.

תשלום דמי בידוד לעובד

 1. מחויבי בידוד:
  • מחוסנים שבאו במגע עם חולי קורונה אינם נדרשים לבידוד- אלא בהוראת רופא או בהופעה של תסמינים חשודים לקורונה.
  • מי שפיתחו תסמינים חשודים לקורונה תוך 14 ימים מחשיפה לחולה מאומת אף אם לא חויבו או שוחררו מבידוד יהיו חייבים בבידוד.
  • תקופת הבידוד- התקופה שתחילתה ביום הראשון שבו נודע לעובד שחלה עליו או על ילדו חובת בידוד, וסיומה במועד המוקדם ביותר שבו יכולה להסתיים חובת הבידוד שלו או של ילדו, בכפוף לביצוע בדיקות קורונה בהתאם לתקנות.
  • סיום בידוד – אדם המצוי בבידוד יוכל לסיים את תקופת הבידוד לאחר שקיבל ממצא שלילי בבדיקה לקורונה, אם לא היו לו תסמינים ולאחר שקיבל שתי בדיקות עם תוצאות של ממצא שלילי שבוצעו במועדים.
  • החל מיום 19.01.22 חולים מאומתים ישהו בבידוד 5 ימים מלאים לאחר שייבדקו בהתאם לתקנות. זאת, במקום 7 ימים מלאים עבור בידוד שהסתיים לפני יום 19.01.22.
  • החל מיום 19.01.22 עובדים שאינם מחוסנים או מחלימים ב60 ימים האחרונים ישהו בבידוד 5 ימים מלאים לאחר שייבדקו בהתאם לתקנות. זאת, במקום 7 ימים מלאים עבור בידוד שהסתיים לפני יום 19.01.22.
 1. דמי הבידוד:
  • הורה מלווה לילד עד גיל 12, יהיה זכאי ל100% דמי בידוד. שני הורים מלווים יוכלו להיעדר לסירוגין.
  • עובד מחוסן (כולל מי שמסיבה רפואית מוכרת נמנע ממנו להתחסן) – זכאי ל- 100% מדמי הבידוד.
  • עובד שאינו מחוסן (ללא הצדקה רפואית) – זכאי ל-75% מדמי הבידוד בלבד.
  • הפחתה כאמור בסעיף 2.3 לא תחול על מי שקיבלו חיסון והוא עדיין לא נכנס לתוקף, על עובדים קטינים ועל מי שהציג למעסיק אישור רופא או רופאה על כך שהם מנועי חיסון או שאין לגביהם המלצה של משרד הבריאות להתחסן.
 1. התשלום לעובד:
  • על המעסיק לשלם לעובד השוהה בבידוד דמי בידוד בעד ימי העבודה שבהם נעדר העובד בשל הבידוד, וזאת בהפחתה של יום אחד מתקופת הבידוד. העובד רשאי לבחור לקבל בגין היום שהופחת תשלום על חשבון יום חופשה. החל מיום 19.01.22 לא יופחת יום מתקופת הבידוד והעובד יהא זכאי לתשלום מלא. יש לדווח למשרד הבריאות על הכניסה לבידוד לא יאוחר מהיום הרביעי לכניסה לבידוד- באחריות העובד להעביר למעסיק את האישור שהנפיק משרד הבריאות על קבלת הדיווח בנוגע לכניסה לבידוד.
  • לעובד הזכאי להסדר מיטיב לא יופחת יום, אף אם הבידוד החל לפני יום 19.01.22.
  • עובד שחזר מחו"ל מטעם המעסיק – יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד בעד כל ימי העבודה.
  • עובד שחזר מחו"ל באופן פרטילא יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד ו/או ניצול ימי מחלה.
 1. הפחתת ימי מחלה – מדמי הבידוד יופחתו עד 3 ימי מחלה. ככל ואין מספיק ימי מחלה צבורים היתרה תיזקף על חשבון ימי מחלה עתידיים (יירשם "מינוס" ימי מחלה). במידה ויסתיימו יחסי העבודה והעובד לא צבר ימי מחלה על חשבון אלו שקוזזו יערך קיזוז מול ימי חופשה שלא נוצלו ככל ויהיו כאלה.
 1. היעדרות עובד בתקופת הבידוד כמוה כהיעדרותו בתקופת מחלה ודין דמי בידוד כדין דמי מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים, ביצוע הפרשות לקופת גמל וצבירת ותק.

מאמרים נוספים