נגיף הקורונה – תשלום דמי בידוד/מחלה לעובדים

החל מיום 29/10/20 ועד 31/10/21

בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) תש"פ- 2020 נקבעו, בין היתר, הוראות הנוגעות לתשלום דמי בידוד לעובד שחלה עליו חובת בידוד ע"י המעסיק וקבלת שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי.

להלן עיקרי ההוראות:

הנחיות בידוד למחוסנים שהיו במגע עם חולה קורונה

ככלל, מחוסנים שבאו במגע עם חולי קורונה אינם נדרשים לבידוד, אלא בהוראת רופא או בהופעה של תסמינים חשודים לקורונה (חום, שיעול, קשיים או קוצר נשימה, אובדן או שינוי בחוש הריח או הטעם).

מי שפיתחו תסמינים חשודים לקורונה תוך 14 יממות מחשיפה לחולה מאומת, גם אם היו ממוגנים, וגם אם לא חויבו או כבר שוחררו מבידוד, חייבים להיות בבידוד ולהיבדק לקורונה.

תשלום דמי בידוד לעובד

 1. מי זכאי:
  • עובד אשר חלה עליו חובת בידוד. או עובד הנמצא בבידוד עם ילדו (ילד מתחת לגיל 16 או ילד עם מוגבלות).
  • מסר דיווח על הבידוד למשרד הבריאות והמציא העתק מהדיווח למעסיק.
  • שהה בפועל בבידוד.
 2. דמי הבידוד:
  • הורה מלווה יהיה זכאי ל100% דמי בידוד. שני הורים מלווים יוכלו להיעדר לסירוגין. הזכאות של הורה מלווה תחול רטרואקטיבית מתחילת 2021.
  • עובד מחוסן (כולל מי שמסיבה רפואית מוכרת נמנע ממנו להתחסן) – זכאי ל- 100% מדמי הבידוד.
  • עובד שאינו מחוסן (ללא הצדקה רפואית) – זכאי ל-75% מדמי הבידוד בלבד.
 3. התשלום לעובד:
  • על המעסיק לשלם לעובד השוהה בבידוד דמי בידוד בעד ימי העבודה שבהם נעדר העובד בשל הבידוד, וזאת בהפחתה של יום אחד מתקופת הבידוד. העובד רשאי לבחור לקבל בגין היום שהופחת תשלום על חשבון יום חופשה.
  • לעובד הזכאי להסדר מיטיב (תשלום מחלה מהיום הראשון) לא יופחת יום.
  • עובד שחזר מחו"ל מטעם המעסיק – יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד בעד כל ימי העבודה.
 4. הפחתת ימי מחלה – מדמי הבידוד יופחתו עד 3 ימי מחלה. ככל ואין מספיק ימי מחלה צבורים היתרה תיזקף על חשבון ימי מחלה עתידיים (יירשם "מינוס" ימי מחלה). במידה ויסתיימו יחסי העבודה והעובד לא צבר ימי מחלה על חשבון אלו שקוזזו יערך קיזוז מול ימי חופשה שלא נוצלו ככל ויהיו כאלה.
 5. חשוב – היעדרות עובד בתקופת הבידוד כמוה כהיעדרותו בתקופת מחלה ודין דמי בידוד כדין דמי מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים, ביצוע הפרשות לקופת גמל וצבירת ותק.

שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי

 1. מעסיק אשר שילם לעובד דמי בידוד יהא זכאי לקבלת שיפוי על כך מהמוסד לביטוח לאומי בשיעורים המפורטים להלן:
  • בעד יום עבודה אחד מתקופת הבידוד שיפוי מלא (100%) לכל המעסיקים.
  • בעד שאר ימי העבודה בתקופת הבידוד:
 • מעסיק עד 20 עובדים – 75% מדמי הבידוד ששולמו.
 • מעסיק מעל 20 עובדים – 50% מדמי הבידוד ששולמו.
  • הפחתת יום אחד מסכום השיפוי – במקרה בו דמי הבידוד שולמו לעובד שחלה עליו חובת בידוד בשל חזרה ממדינה זרה (כאשר מדובר בנסיעה במסגרת העבודה בלבד) או בגין הסדר דמי מחלה מיטיב או הסכם אישי או הסדר דמי בידוד מיטיב יופחת מהשיפוי דמי בידוד עבור יום אחד מתקופת הבידוד.
  • ככל והמעסיק שילם דמי בידוד לעובד אשר עבד בשכר בתקופת הבידוד (על אף שאין חובה על המעסיק לעשות זאת) לא יהא זכאי לשיפוי בגין הימים בהם העובד עבד.
  • תשלום השיפוי מהמוסד לביטוח לאומי יבוצע רק בעד ימים בתקופת הבידוד שלגביהם העובד דיווח למשרד הבריאות על שהייתו בבידוד.
  • לתשומת ליבכםעל מנת לקבל את השיפוי האמור על המעסיק להגיש בקשה לתשלום בעד דמי בידוד מוסד לביטוח לאומי וזאת לא יאוחר מ- 90 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד. הוראות לגבי הגשת הבקשה מפורסמות באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

 

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בנושא.

מאמרים נוספים