נגיף הקורונה – "תקנות הסגר"

נכון ליום 8/4/20

היום 7.4.2020, פורסם ברשומות תיקון מס' 3 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף-2020 (להלן: "תקנות הסגר").

להלן עיקרי התיקון (רצ"ב הנוסח המלא והמחייב):

אחריות מעסיק:

  1. טרם כניסה למקום העבודה, המעסיק ישאל את הנכנסים ובכלל זה עובדי המקום את השאלות הבאות: (1) האם אתה משתעל? (2) האם חום גופך 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון? (3) האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

לא תותר כניסה למקום העבודה למי שלא השיב בשלילה על כל אחת משאלות אלו, למעט אדם המשתעל בשל מצב כרוני (אסטמה, אלרגיה)!

  1. המעסיק יסדיר ביצוע מדידת חום בכניסה למקום באמצעי שאינו פולשני, ככל הניתן. לא תותר כניסה למקום לאדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.

 

הגבלת פעילות  – תק' 5(ב)(2)

  1. ההוראות האמורות בסעיפים 1-2 לעיל, יחולו אף על מקומות למכירת מזון ובתי אוכל הפועלים בהתאם לתקנות. פירושו של דבר הוא שבכניסה למכולות על בעל העסק לתשאל את הנכנסים בשאלות הנ"ל ולמדוד את חומם, במידה והדבר אפשרי.

*** תוקפן של "תקנות הסגר" כאמור לעיל יהיה עד ליום 17.4.2020.

 

"הוראות סגר"

בתקופה שמיום ג' 7.4.2020 בשעה 19:00 ועד ליום ו' 10.4.2020 בשעה 06:00, יחולו ההוראות הבאות:

יציאה ממקום המגורים או מקום השהייה הקבוע למרחב הציבורי לצורך הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים, מותרת בתחומי היישוב שבו נמצא מקום המגורים בלבד. אם לא ניתן להצטייד כאמור לעיל ביישוב שבו מקום המגורים שאז תותר הנסיעה לישוב סמוך בו ניתן לקבל את השירותים.

בתקופה שמיום ד' 8.4.2020 בשעה 15:00 ועד ליום ה' 9.4.2020 בשעה 07:00, יחולו ההוראות הבאות:

אסור: לצאת ממקום המגורים, לרבות לא לצורך הצטיידות במזון!

ניתן לצאת מהבית ככל שיש צורך להצטייד בתרופות ומוצרים חיוניים או לשם קבלת שירותים חיוניים והכל בתחום הישוב. ככל שלא ניתן לעשות זאת בתחום הישוב (בירושלים תחום השיפוט הוא לפי הרובעים המפורטים בתקנות ובמפה המצורפת), ניתן לפנות לישוב סמוך.

*** ההגבלות האמורות לעיל, אינן חלות על ישובים שמרבית תושביהם אינם יהודים.

 

רצ"ב נוסח תיקון מס' 3 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף-2020.  (להורדה לחץ כאן)

 

מאמרים נוספים