נגיף הקורונה – כינוס אסיפות כלליות – אגודות שיתופיות

נכון ליום 29/3/20

ביום 25.3.2020, חתם סגן רשם האגודות השיתופיות על הנחיות חדשות בדבר כינוס אסיפות כלליות באגודות שיתופיות לאור משבר הקורונה.

בהתאם להנחיות, ככלל יש להימנע בימים אלה מכינוס אסיפות כלליות. ואולם, ככל שישנם מקרים יוצאי דופן (צורך בהכרעה בנושא שאינו סובל דיחוי שכן דחייתו עלולה לגרום לנזק כלכלי משמעותי לאגודה או לחבריה, למשבר חברתי עמוק, או לקושי של ממש בהמשך ניהולה התקין של האגודה),  ניתן לכנס אסיפה כללית באחת מהאופציות שלהלן:

  1. הצבעות גלויות ניתן לקיים באמצעות היוועדות חזותית, באמצעים אלקטרוניים, באמצעות דוא"ל או באמצעות מסרונים/ווטסאפ.  ראו סעיף 16 בהנחיה המצורפת.
  1. הצבעות חסויות ככלל לא ניתן לקיים בימים אלו בהיעדר אפשרות להצבעה בקלפי. עם זאת, באגודות בהן נמצא כי הצבעה אלקטרונית אינה עומדת בסתירה לקבוע בתקנונה,  או שתקנונה תוקן באופן זמני כמבואר בהנחיה, אין מניעה בימים אלה לעשות שימוש במערכת כאמור, ובלבד שזו עומדת בכל התנאים המפורטים במסמך זה. ראו סעיפים 17-23 בהנחיה המצורפת.

 

רצ"ב נוסח ההנחיות המלא והמחייב.

מאמרים נוספים