נגיף הקורונה והוראות למעסיק של עובד בבידוד

נכון ליום 6/2/20

מנכ"ל משרד הבריאות חתם על צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראות שעה), התש"ף -2020 (להלן: "הצו").

בהתאם לצו מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת. ("עובד": לרבות מתנדב, מי שמועסק ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו).

בנוסף עובד בבידוד ימסור למעסיקו בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד לרבות על תקופת הבידוד.

איסור פיטורים

מעסיק של עובד בבידוד לא יפטרו בשל כך בלבד שהוא נעדר ממקום העבודה בתקופת הבידוד.

תוקף הצו: כל עוד צו צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה), תש"ף-2020, עומד בתוקפו.

מאמרים נוספים