נגיף הקורונה – השהיית הגבלת חשבונות בנק

נכון ליום 23/3/20

בהתאם לתקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש"ף-2020 (להלן: "התקנות"), והחלטת המפקחת על הבנקים, נעשו מספר שינויים בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981, (להלן: "החוק"), הבנקים המסחריים ובנק הדואר ישהו הגבלות על לקוחות ועל חשבון הבנק שלהם בשל שיקים שחזרו בשל היעדר כיסוי, החל מתאריך 4.3.20, ובהתאם לתקופה הקבועה בחוק (בשלב זה, התקופה לא תעלה על 110 ימים ותסתיים לא יאוחר מתום תקופת תוקפן של התקנות).

משמעות ההשהיה היא ששיק שהופקד החל מהתאריך האמור וחזר מחמת היעדר כיסוי מספיק, לא יובא בחשבון בספירת השיקים לצורך הטלת הגבלה לפי החוק. במידה וזהו השיק העשירי שבעקבותיו היה אמור החשבון להיות מוגבל.  ההגבלה תושהה עד להודעה שיפרסם בנק ישראל לגבי תום תקופת ההשהיה.

על אף שהחשבון לא יוגבל, המידע על אירוע ההחזרה יועבר למערכת הבנקאית לצורך דירוג אשראי. כמו כן, לגבי שיק שלא כובד ניתן יהיה בהמשך לפתוח הליכי גבייה.

רצ"ב:

תקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש"ף-2020.

קישור להחלטת המפקחת על הבנקים: https://bit.ly/2UytmYw

מאמרים נוספים