נגיף הקורונה – הנחיות סגן רשם האגודות השיתופיות

נכון ליום 16/3/20

במסגרת המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה, פרסם היום (15.3.2020) סגן רשם האגודות השיתופיות את ההנחיות הבאות באשר לקיום אסיפות וישיבות ועדים באגודה:

קיום אסיפות כלליות

  1. ככל שתמה תקופת כהונה של ועד באגודה, אין לכנס אסיפה כללית לצורך בחירת ועד חדש! ועד האגודה המכהן ימשיך בכהונתו למשך שלושה חודשים נוספים בהתאם לתקנה 28(א) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975 (להלן: "תקנות הרשויות").
  1. ועדים הנמצאים כבר בתקופת הארכה כאמור לעיל, מתבקשים לפנות לרשם האגודות כ 30 יום לפני תום הארכה, לצורך מתן ארכת כהונה נוספת של שלושה חודשים בהתאם לתקנה 28(ב) לתקנות הרשויות.
  1. בשלב זה אין לקיים אסיפה כללית שנתית או אחרת ויש להמתין לביטול ההנחיות האוסרות התכנסות.

קיום ישיבות ועד 

  1. באגודות אשר לאור ההנחיות אינן יכולות לקיים ישיבות ועד פרונטליות, יש לבצע ישיבת – video conference בה יתאפשר זיהוי, דיון והצבעה של המשתתפים. (הצבעת כלל המשתתפים תהיה ודאית ותנוהל בפרוטוקול הישיבה).

הצבעות חשאיות 

  1. אגודות שהמגבלות החדשות מונעות מהן לקיים הצבעות חשאיות, נדרשות לפנות לרשם לצורך מתן הנחיות.

מאמרים נוספים