נגיף הקורונה – הוצאת עובדת בתקופה המוגנת לחל"ת

לאור מצב החירום, אשר הוביל מעסיקים רבים להוציא את עובדיהם לחופשה ללא תשלום (חל"ת), נוצרה אי בהירות סביב הוצאת נשים בתקופה המוגנת (הריון ולאחר לידה) לחל"ת. תקנות חדשות אשר פורסמו ביום 6.4.20 מסייעות למעסיקים בנושא זה:

בהתאם לתיקון לתקנות, יול מעסיק להוציא עובדת בתקופה המוגנת לחל"ת, ובלבד שיתקיימו כל אלה:

  • החל"ת הינו לתקופה שלא תפחת מ-30 ימים ולא תעלה על 60 ימים.
  • המעסיק עשה מאמצים למצוא לעובדת עבודה מתאימה אחרת באותו היקף משרה ובלי לפגוע בתנאי עבודתם, ולא מצא עבודה כאמור.
  • העובדת נתנה את הסכמתה בכתב להוצאתה לחל"ת כאמור.
  • ההחלטה על ההוצאה לחל"ת נעשתה לאחר שפעילות העסק הוגבלה או צומצמה עקב מצב החירום, התפקיד שבו הועסקה העובדת הוא חלק מאותה הגבלת פעילות והמעסיק הוציא לחל"ת עובדים נוספים.
  • תאריך הלידה המשוער לא חל ב-30 הימים שבתכוף לאחר מועד הוצאתה לחופשה.

 

חשוב להדגיש כי ככל שהמעסיק אינו עומד בכל התנאים האלה – חלה חובה לקבל את אישור הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה בטרם הוצאת העובדת לחל"ת.

הוראות אלו יחולו רטרואקטיבית מיום 15.3.20 ולפיכך גם מעסיקים אשר הגישו בקשות לממונה, אך עומדים בכל התנאים שלהלן, רשאים להוציא את עובדותיהן לחל"ת.

מאמרים נוספים