נגיף הקורונה – הבהרות לענף החקלאות

נכון ליום 23/3/20

ביום 22.3.2020, פורסמו בחתימת ראש הממשלה תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020, (להלן: "התקנות").

אנו חוזרים ומדגישים, בהתאם לתוספת שבתקנות, הגבלת מספר העובדים אינה חלה על ענפי החקלאות המפורטים מטה והם יכולים להמשיך לפעול באופן מלא ללא קבלת אישור מכל גורם שהוא לצורך המשך פעילותם. 

להלן הענפים:

(1) משקים חקלאיים בענפי החי והצומח, לרבות חומרי ריבוי;

(2) קבלנים ונותני שירותי עיבוד למשקים חקלאיים, לרבות הדברה, האבקה, קטיף ואיסוף תוצרת חקלאית;

(3) בתי אריזה ומפעלי עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית;

(4) מפעלים ומרכזי מזון לבעלי חיים, מכוני תערובת, לרבות ייצור, שיווק ומכירה של מזון לבעלי חיים;

(5) שירותי רפואה וטרינרית;

(6) ייצור ושיווק תרופות וטרינריות, תרכיבים וערכות בדיקה לשימוש וטרינרי;

(7) שירותי טיפול באירועי התפרצות של מחלות בעלי חיים ונגעים בצמחים;

(8) שירותי פינוי וכילוי של פגרי בעלי חיים;

(9) פינוי פסולת חקלאית;

(10) שירותי ביקורת לתוצרת חקלאית, לרבות שירותי התעדה ומעבדה;

(11) מחלבות;

(12) מכוני מיון לביצים;

(13) תחנות מיון ואריזה של דגים;

(14) משחטות, בתי מטבחיים, מפעלי עיבוד ופירוק בשר ודגים;

(15) אספקה ותחזוקה של ציוד ומיכון חקלאי;

(16) ייצור ושיווק דשנים וחומרים הדברה לחקלאות;

(17) שירותי הובלה של תוצרת חקלאית ותשומות לחקלאות;

(18) שירותי תחזוקה וציוד למבנים חקלאיים;

(19) מיתקן להחזקת בעלי חיים.

תחילתן של התקנות ביום כ"ו באדר התש"ף (22 במרס 2020), והן יעמדו בתוקפן עד יום כ"ב בניסן התש"ף (16 באפריל 2020).

 

רצ"ב: נוסח מכתב מנכ"ל משרד החקלאות בנושא. 

מאמרים נוספים