נגיף הקורונה – בנק ישראל נערך לסייע למגזר העסקי

נכון ליום 16/3/20

המערכת הבנקאית נערכת לסייע למגזר העסקי בהתמודדות עם משבר נגיף הקורונה. בימים הקרובים בעקבות הקלות רגולטוריות של הפיקוח על הבנקים, הנחה בנק ישראל את ההנחיות הבאות:

  1. הקלה במגבלות על הלוואות למשקי בית לכל מטרה, במשכון דירה:

במטרה לתת מענה לצורכי האשראי של משקי הבית, בנק יהיה רשאי להעניק הלוואה לכל מטרה במשכון דירה (כלומר, הרחבת המשכנתא הקיימת של הלקוח, שלא לצורך רכישת דירה), בשיעור מימון עד 70% (טרם ההקלה המגבלה היא שיעור מימון של 50%). מתן ההלוואה בהתאם להקלה זו יהיה כפוף להצהרת הלווה כי החריגה משיעור מימון של 50% אינה למטרת רכישת דירה נוספת (דירה להשקעה).

  1. הגדלת מסגרות אשראי למשקי בית ולעסקים:

בנק יהיה רשאי להגדיל ללקוח את מסגרת האשראי (אוברדראפט) באופן חד צדדי, באותם תנאים בהם ניתנה המסגרת הקיימת, ובכך להקל על לקוחות שיקלעו לקשיים תזרימיים, או שעלולים לחזור להם שיקים מחוסר כיסוי. בנק שיעשה זאת יציג ללקוח מסמך המתעד את הגדלת המסגרת, גובה המסגרת החדשה ושיעור הריבית שיחול עליה.

  1. הקלה שתאפשר לכלל הציבור לבצע פעולות בנקאיות מבלי להגיע לסניפים:

על פי ההוראות הקיימות, הצטרפות לשירותים בנקאיים מרחוק, ללא הגעה בסניף ובאמצעות  "בנקאות בתקשורת", נעשית אך ורק ביוזמת הלקוח. כדי לאפשר בעת הזו לכלל הלקוחות לבצע פעולות בנקאיות מרחוק מבלי צורך להגיע לסניף בנקים יוכלו להציע לכלל הלקוחות להצטרף מרחוק ל"בנקאות בתקשורת", לצורך קבלת מידע ולצורך ביצוע פעולות באמצעות הטלפון, אתר האינטרנט, והאפליקציה הבנקאית.

  1. אספקה סדירה של מזומנים במכשירים אוטומטיים:

בכדי להמשיך ולשמור על אספקה סדירה של שירותי מזומן ללקוחות באמצעות הכספומטים, בנק ישראל מאפשר באופן זמני לשנות את תמהיל השטרות במכשירי המשיכה האוטומטיים ( למשל, להפחית בשטרות  בערכים של 20 ו-50 ₪, ולהגדיל את כמות השטרות בערכים של 100 ו-200 ₪) כך שכל מכשיר יכיל בתוכו סכום כספי מקסימלי, ולקוחות יוכלו לצמצם את תדירות ההגעה שלהם למכשיר הכספומט הבנקאי.

  1. הקלות (עתידיות) על לקוחות שחזרו להם שיקים:

במידה ויוכרז אירוע חירום אזרחי (לפי סעיף 90ב לפקודת המשטרה) הפיקוח על הבנקים יעשה שימוש בסמכותו להנחות את הבנקים לא להגביל חשבון או בעל חשבון בגין שקים שסורבו (תקופת ההשעיה מוגבלת בחוק ל-90 יום).

  1. הלוואות לקבלנים:

במטרה לתמוך בהמשך פעילות ענף הנדל"ן ולסייע לקבלנים לעמוד בצרכי המימון המתגברים, לנוכח הצפי של מחסור בעובדים ועיכובים בבניה, בנקים יוכלו להגדיל את האשראי לענף הבינוי והנדל"ן, כך שסך האשראי (בניכוי תשתיות לאומיות) יעלה משיעור של 20% ל- 22% מסך כל תיק האשראי של הבנק  (סך המגבלה, כולל תשתיות, תעמוד על 24%). הקלה זו תאפשר למערכת הבנקאית להגדיל את האשראי לענף בהיקף של כ-15 מיליארדי שקלים.

 

בהתאם לדברי בנק ישראל, ההקלות נועדו לאפשר לבנקים את הגמישות העסקית הנדרשת בעת הזו לטובת מתן השירותים לציבור, אך אשראי יועמד על-ידי כל בנק רק לאחר ביצוע הערכת הסיכונים בכל מקרה לגופו.

מאמרים נוספים