משרד האוצר האריך את מועד הגשת הערות הציבור לטיוטת צו (הפחתה וביטול מכסים על מוצרי החקלאות)

בעקבות פניית משרדנו למשרד האוצר, האריך המשרד את מועד הגשת הערות הציבור לצו הפחתת המכסים על מוצרי החקלאות עד ליום 19.1.2022.

במכתב שנשלח על ידי עו"ד גילי עוז למשרד האוצר, הודגש בפני המשרד כי מייד לאחר פרסום הרפורמה נקט המשרד בשם ארגון מגדלי הפירות בישראל בהליכים משפטיים על מנת לקבל את החומר המקצועי עליו מושתת הרפורמה.

הודגש בפני משרדי האוצר והחקלאות כי הם מפרים את החוק כאשר מחד הם אינם מעבירים את מלוא המסמכים הדרושים, ומאידך מקדמים את הרפורמה בחקלאות ומפרסמים צווי הפחתת מכס.

נטען במכתבנו כי המסמכים שנתבקשו נחוצים על מנת למצות את זכות השימוע שניתנה לחקלאים וכדי שהשימוע יוכל להיות אמיתי ויעיל. עוד הודגש כי בהתאם למשפט המנהלי זכות הטיעון הולכת עם זכות העיון שאם לא כן זכות הטיעון לעולם לא תהיה שלמה.

מילים אחרות, כדי שהחקלאים יוכלו למצות את זכות השימוע שניתנה להם מן הראוי כי תינתן להם הזדמנות הוגנת לקבל לידיהם את החומרים עליהם ביססו משרדי האוצר והחקלאות את הרפורמה, יינתן להם הזמן הדרוש ללמוד אותם ולאחר מכן גם להעביר ו/או להשמיע טענותיהם. לעניין הזמן הדרוש להכנת הטיעון (הערות במקרה זה), יפים הדברים הבאים:

"האזרח זכאי, כחלק מהזכות לשימוע, לזמן שיאפשר לו להתכונן לשימוע באופן ראוי: לברר מה שצריך בירור, להשיג מסמכים השייכים לעניין, להתייעץ עם מי שירצה ולגבש לעצמו תגובה. בקיצור, הוא זכאי לזמן תגובה סביר". (ראה זמיר בעמ' 1177 ; ראה גם בג"צ 10307/08 איגוד חברות הפרסום נ' הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו).

עו"ד עוז טען כי בכל הכבוד לרצון המשרדים לייעל את תהליך העברת הערות הציבור ולסיימו במהרה (13.1.2022) הרי שעיקרון ההגינות המנהלית מחייב להאריך ולדחות את הגשת ההערות לצו. שיקולי יעילות אינם חזות הכל ובמקרה זה של פגיעה כה קשה בזכויות החקלאים, שיקולי ההגינות גוברים. (ראה והשווה בג"ץ 2605/05 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, חטיבת זכויות האדם נ' שר האוצר פ"ד סג(2) 545; בג"ץ 986/05 שמואל פלד ואח' נ' עיריית תל אביב-יפו; ראה גם בג"ץ 4914/94 טרנר נ' מבקרת המדינה ואח' מט(3) 771, שם נקבע כי כאשר הפגיעה בזכויות היסוד היא סופית ומוחלטת על שיקולי היעילות לסגת מפני שיקולי ההגינות).  

בסופו של דבר נכתב למשרדי האוצר והחקלאות כי יש לדחות את המועד להגשת ההערות לצו הפחתת המכס שאם לא כן נאלץ לפנות בעניין לערכאות משפטיות. במענה לפנייתנו האריך משרד האוצר את המועד להגשת הערות לצו הפחתת המכסים וזאת עד ליום 19.1.2022.

מאמרים נוספים