מושבניקי'ם משרד האוצר סימן אתכם!!!

ממסמכים שהוגשו למשרד האוצר טרם הנחת הרפורמה בחקלאות על שולחן הממשלה, עולה כי הסכנה למשק המושבי מהרפורמה ברורה ומיידית. מדהים לגלות כי באותה עת שהאוצר אומר שהרפורמה תסייע לחקלאים ותפתח את המשקים, המסמכים שנמצאים בפניו מלמדים כי הרפורמה תוביל כנראה לחיסול המשק המשפחתי. המשמעות המידית זליגה ואיבוד קרקעות הלאום ותוספת אבטלה בפריפריה.

משרד האוצר שמבקש להעתיק רפורמות מאירופה, קיבל דוח שהוגש לו טרם פרסום הרפורמה, האומר באשר לתוצאות הרפורמות באירופה את הדבר הבא: "… חלה ירידה משמעותית במספר החוות הפעילות באותה תקופה – אובדן של כ- 4.2 מיליון חוות בתקופה המקבילה, 85% מהן חוות קטנות בעלות שטח של פחות מ- 5 הקטרים."

ובהמשך: "מכלל נתונים אלו נראה כי ההשפעה של השינויים המבניים באופן התמיכה לא השפיעו ישירות ובאופן משמעותי על סך היקף השטחים החקלאיים המנוצלים (לתחום הצומח והחי יחדיו). יחד עם זאת, כן נצפתה השפעה שלילית על רווחתם של החקלאים (בייחוד הקטנים שביניהם) אשר הובילה לקונסולידציה של חוות ולאובדן של מיליוני חוות בכלל המדינות החברות בארגון (מעט אירלנד)." 

ובכן, במשרד האוצר יודעים כי משמעות של הרפורמות אותן הם מבקשים להעתיק היא חיסול מוחלט של משקים חקלאיים קטנים (המשק המושבי), זה לא מפריע להם לשדר לציבור "פיתוח וצמיחה" לחקלאים. אגב באירופה הקרקעות החקלאיות הנטושות לא הולכות לידים של גורמים עוינים אלא לידיים של טייקונים. אלא שכאן זה לא אירופה ואת המשמעות של חיסול החקלאות במושבים כולם מבינים.

מדאיגה לא פחות העובדה שבמשרד האוצר קיבלו מידע על פיו השינויים המבניים באירופה לא השפיעו על מחירי התוצרת, והתנודה במחירי תוצרת הגידולים הושפעה מסיבות אחרות בכלל. כמו כן, התברר בהתאם לדוח שהוצג לאוצר כי משום שההבדלים בין המדינות באיחוד האירופי כל כך משמעותיים (ללא קשר למדיניות החקלאית) מבחינת המאפיינים החברתיים, הגיאוגרפיים, הגיאולוגים והכלכליים, עד שלא ניתן כלל לבצע בחינה השוואתית טובה של המדינות השונות ביחס להשפעות על המחירים לצרכן.

האמירה הזו מקוממת. באוצר מנסים לשכנע אותנו כי בכל הקשור לבחינת התועלות של הרפורמות בחקלאות באירופה וההשפעות שלהן על המחיר לצרכן, בלתי אפשרי להשוות בין המדינות באירופה לבין עצמן בשל שוני רב במאפיינים חברתיים, גיאוגרפיים, גיאולוגים וכלכליים, אבל דווקא במאפיינים אלו בדיוק הם כנראה מוצאים התאמה מוחלטת בין מדינות אירופה לישראל על מנת ליישם כאן את רפורמות אירופאיות מסוכנות וכושלות.

את הרפורמה הזו צריך לעצור. היא מסכנת לא רק את המשק המושבי אלא את כולנו. ממסמכי האוצר והחקלאות עולה תמונה מדאיגה שהמשרדים מקדמים רפורמה שאין לה כל בסיס ומאינטרסים שבינם ובין טובת מדינת ישראל אין ולו חצי דבר!

מאמרים נוספים