טיפול בעלויות העסקת העובדים הזרים בחקלאות במסגרת ההסכמים הקואליציוניים

ניתן להוזיל את עלויות העסקת העובדים הזרים במגזר החקלאי בכ 200 מיליון ₪ בשנה.  אלו הסעיפים שכל מפלגה חייבת להכניס להסכם הקואליציוני שלה:

  1. תשלום אגרות – בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולנהלי רשות האוכלוסין וההגירה, על כל חקלאי המעוניין להעסיק עובד זר בענף החקלאות לשלם 3 סוגי אגרות: אגרת בקשה, אגרה שנתית ואגרת רישיון המסתכמות בסכום שנתי של אלפי ₪. יש להשוות את האגרות לאלו המשולמות לעובדים בתחום הסיעוד.
  1. הסכום המותר לניכוי משכר עובד – על פי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991: עובד זר המועסק בישראל זכאי לקבל ממעסיקו תנאים מסויימים, אשר אינם מוקנים לעובד ישראלי באותו העיסוק. בין היתר, על המעסיק לדאוג לתנאי מגורים הולמים, ביטוח רפואי, מים, גז וכיוב'. בפועל, זוכים העובדים הזרים לתנאים טובים אף יותר מאלה הקבועים בחוק כמו אמצעי חימום וקירור, מכונת כביסה, טלווזיה בכבלים ועוד.

יש לתקן את תקנות עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים) כך שהחקלאים יכולו לנכות סכומים ריאליים משכר העובד הזר על חשבון כל אותן הטבות, המגיעות לעשרות אלפי שקלים בשנה. (כרגע סכומי המקסימום המותרים בניכוי מגיעים לכ-550 ₪ לחודש בלבד).

  1. תשלום פנסיה – בהתאם לע"ע 137-08‏ ‏מטין אילינדז נ' פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבנין בע"מ) חלה חובה על החקלאים להפריש את חלק המעביד ברכיב הפנסיוני (כיום עומד על 6.5% מהשכר) לעובד הזר בהתאם לצווי ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק כפי שמפורסמים מעת לעת.

הסבר בתמצית – קרן פנסיה פועלת באופן בו עמיתים לאחר גיל פרישה נהנים מכספים המשולמים על ידי עמיתים שטרם הגיעו לגיל פרישה ולמעשה מתקיימת מערכת יחסים של ערבות בין העמיתים החדשים והוותיקים.

תשלום חלק המעסיק ישירות לעובד הזר עם עזיבתו את ישראל מנוגדת לחלוטין לרציונאל המערכת הפנסיונית בישראל ומהווה לא יותר מבונוס לעובד ו"קנס" למעסיק. יש לבטל את תשלום הפנסיה לעובדים זרים. (תיקון צו הרחבה בחקלאות וצו ההרחבה לפנסיה חובה).

  1. תשלום שכר מינימום – שכר המינימום המונהג בישראל בהתאם לחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, מותאם לרמת החיים במדינה ונקבע, בין היתר, על פי יוקר המחיה ועל פי מדדים שונים אחרים אשר נועדו לאפשר קיום בכבוד לעובד ומשפחתו.

כפי ששכר המינימום במדינות מפותחות זהה או גבוה מזה המונהג בישראל, כך במדינות מתפתחות שכר המינימום נמוך יותר. בהתאם לרציונאל זה, על עובד זר המגיע לתקופה קצרה בלבד לישראל ואינו מקיים בה משק בית ומשפחה, להשתכר שכר המתאים לרמת החיים במדינת המקור ולא במדינת ישראל.

יש להפחית את שכר המינימום לעו"ז (בדומה לשכר המינימום לנוער) – תיקון חוק שכר מינימום. אפשר לקבוע מנגנון של הלימה בין שכר העובד לשכר במדינת המוצא שלו. (ישנן אפשרויות נוספות).

מאמרים נוספים