חוק לצמצום השימוש במזומן

ב 1 בינואר 2019, עומד להיכנס לתוקף חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018. מדברי ההסבר להצעת החוק ניתן ללמוד כי החוק נועד בעיקר על מנת לצמצם את תופעת הכלכלה השחורה בישראל ולהיאבק בפשיעה ובהלבנת ההון. השימוש במזומן מוכר כדלק המניע את הכלכלה השחורה הטומנת בחובה אפשרויות לפעילויות מחוץ לחוק אשר מרביתן אינן מדווחות לרשויות (העלמות מס, פעילות פלילית, הלבנת הון, מימון טרור וכד'). הכלכלה השחורה מביאה לאבדן הכנסות ממסים המוערך בהיקף של מיליארדי שקלים בשנה. הנזק למשק מתבטא אף בפגיעה בשלטון החוק, בתחרות החופשית, בשיעור הצמיחה במשק וגורמת אף לאי שוויון בנטל תשלום המסים.

אמצעי תשלום נוסף המקל על העלמות מס הון הוא סיחור שיקים, ובפרט – הסבת שיקים ותשלום באמצעות שיק בלא שם הנפרע. בשל האנונימיות הנלווית לפעולות בשיקים מוסבים וכן בשל הקלות שבהעברתם "מיד ליד", הם עשויים לשמש את המבקשים לפעול הרחק מעיני רשויות המס ושומרי הסף הנוספים. השימוש בשיקים כאמור עלול אף להביא לבעיות נוספות: הצגת מחזורי פעילות פיקטיביים לצורך קבלת אשראי מהבנקים, מסירת השיק לידי גורמים שונים המעורבים בביצוע עבירות ועוד.

להלן חלק מעיקרי החוק וההגבלות בו על תשלומים במזומן:
א. לא ייתן עוסק (מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ"ר) ולא יקבל תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו, אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪.
ב. לא יקבל אדם שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 50,000 ₪.
ג. לא ייתן אדם שאינו עוסק תשלום במזומן לעוסק בעבור עסקה במסגרת עסקו של העוסק, אם מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪.
ד. לא ייתן אדם שאינו עוסק לאדם אחר שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה, אם מחיר העסקה עולה על 50,000 ₪.
ה. לא ייתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה, אם סכום המתנה עולה על 50,000 ₪.

ההוראות האמורות לעיל לא יחולו על תשלום במזומן בין קרובי משפחה (למעט לעניין שכר עבודה) לעניין זה, "קרוב משפחה" – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן, בת, אח או אחות וילדיהם, נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו.

מאמרים נוספים