חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום

ביום 1.9.2019 יכנסו לתוקפן מרבית הוראות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018. לגבי מעונות בהם לא מותקנות כיום מצלמות, קיימת תקופת ביניים בת שנה – מיום  1.9.2019 ועד ליום 1.9.2020, בסיומה יחול החוק על מעונות אלה והם יחויבו בהתקנת מצלמות. במידה ובמעונות אלה יותקנו מצלמות במהלך תקופת הביניים, יחול החוק עם התקנת המצלמות.

מטרתו של החוק, להגן על שלומם של פעוטות השוהים במעון יום לפעוטות מפני פגיעה בהם, באמצעות התקנת מצלמות, תוך שמירה על כבודם ופרטיותם של הפעוטות, העובדים והנמצאים במעון.

החוק מחיל חובה על מפעיל מעון יום להתקין מצלמות שיתעדו את הנעשה במעון, בכל השעות בהן שוהים הפעוטות במעון, בהקלטת וידאו ללא קול. המצלמות יתעדו את הנעשה במעון, בחצר ובכל המקומות בהם שוהים הפעוטות, למעט חדרי רחצה ושירותים. המצלמות יוצבו באופן גלוי ולא יוסתרו.

בנוסף קובע החוק, כי יש להציב שלט ברור וקריא בכניסה למעון ובכל אזור במעון שמופעלות בו מצלמות, המיידע בדבר הפעלת המצלמות. כמו כן, על מנהל המעון להביא לידיעת הורי הפעוטות במעון, בהודעה בכתב שתימסר לכל הורה ותוצג במקום בולט במעון, את דבר הפעלת המצלמות במעון ואת זכותם להתנגד להפעלת המצלמות.

על מנהל המעון ליידע את כל עובדי המעון וכן כל מועמד לעבודה לפני תחילת עבודתו, בכתב ובעל-פה, בעניין הפעלת המצלמות במעון, מטרתן, מיקומן וכן לגבי הוראות הצפייה והשימוש, כפי שיפורט להלן.

מפעיל המעון ישמור את הצילומים למשך 30 ימים, אלא אם כן נקבעה בתקנות תקופה ארוכה יותר (ולא יותר מ-90 ימים), כאשר בתום התקופה האמורה ימחקו הצילומים אוטומטית. על מפעיל המעון לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע גישה שאינה מותרת לצילומים, ובכלל זה חיבור של המצלמות ו/או כל התקן אחר שעליו נשמרים הצילומים לרשת תקשורת.

הצפייה בצילומים לפי חוק זה ו/או עשיית כל שימוש אחר בהם, תהיה מותרת אך ורק באמצעות צו של בית משפט. אף כל פי כן, למשטרת ישראל ורשויות התביעה קיימת רשות להשתמש בצילומים לשם מניעת ביצוע עבירה, חקירת עבירה או ניהול הליך פלילי.

המשטרה תדווח על מידע שהתגלה לה מהצילומים לממונה או למפקח (לפי חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000) וכן לעובד סוציאלי (לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960). הממונה או המפקח שקיבלו את המידע כאמור, יודיעו על כך למנהל המעון. המשטרה תאפשר להורה של פעוט לצפות בצילומים בהם מתועדת פגיעה בפעוט, ככל שאין בכך לשבש את הליכי החקירה או המשפט.

יצוין, כי הוראות החוק אינן חלות במקרים ספציפיים המפורטים בחוק, ובכלל זה במקרה של מעון יום לפעוטות הפועל במקום המשמש גם למגורים וכן כאשר 70% מהורי הפעוטות התנגדו בכתב להפעלת המצלמות במעון.

סעיף 15 לחוק קובע, כי עד ליום תחילתו של החוק ייתן מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הוראות לעניין סיוע כספי למעונות יום לפעוטות לשם התקנת המצלמות.

אנו לרשותכם לכל שאלה ו/או הבהרה נוספת בעניין.

מאמרים נוספים