חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018, אשר נחקק בחודש אוקטובר 2018, מחיל חובה על מסגרות בהן שוהים לפחות 7 פעוטות, להחזיק אישור ראשוני להפעלת המסגרת. חובה זו תחול החל משנת הלימודים הקרובה (1.9.2019).

בנוסף מעגן החוק חובה לקבל רישיון קבוע/זמני, אולם זו תיכנס לתוקף לאחר התקנת התקנות ובאופן מדורג על פני חמש שנים.

התנאים לקבלת אישור ראשוני להפעלת המסגרת: (1) היעדר רישום פלילי לכל הבאים במגע עם הפעוטות, כולל מפעילי המסגרות, צוותי המסגרות, בעלי השליטה בחברות המפעילות ועוד; (2) ביצוע השתלמות בנושא עזרה ראשונה לפעוטות והתנהלות בטוחה; (3) מיקום המסגרת מתאים לשהייתם של הפעוטות.

על מנת לקבל את האישור הראשוני להפעלת המסגרת, על מפעיל המעון להגיש בקשה מקוונת, ובתוך כך למלא פרטים ולהצהיר על התקיימותם של התנאים לעיל.

הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לצורך הדרכה ו/או הגשת הבקשה המקוונת.

מאמרים נוספים