"חוק המצלמות" במעונות יום לפעוטות

(נכון ליום 23.8.2020)

ביום 1.9.2020 יכנסו לתוקפן הוראות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות,

תשע"ט-2018 (להלן: "חוק המצלמות"), המחייבות התקנת מצלמות במעונות יום לפעוטות.

 

להלן עיקרי החוק:

  1. החוק מחיל חובה על מפעיל מעון יום להתקין מצלמות שיתעדו את הנעשה במעון, בכל השעות בהן שוהים הפעוטות במעון, בהקלטת וידאו ללא קול. המצלמות יתעדו את הנעשה במעון, בחצר ובכל המקומות בהם שוהים הפעוטות, למעט חדרי רחצה ושירותים. המצלמות יוצבו באופן גלוי ולא יוסתרו.

 

  1. בנוסף קובע החוק, כי יש להציב שלט ברור וקריא בכניסה למעון ובכל אזור במעון שמופעלות בו מצלמות, המיידע בדבר הפעלת המצלמות. כמו כן, על מנהל המעון להביא לידיעת הורי הפעוטות במעון, בהודעה בכתב שתימסר לכל הורה ותוצג במקום בולט במעון, את דבר הפעלת המצלמות במעון ואת זכותם להתנגד להפעלת המצלמות.

 

  1. על מנהל המעון ליידע את כל עובדי המעון וכן כל מועמד לעבודה לפני תחילת עבודתו, בכתב ובעל-פה, בעניין הפעלת המצלמות במעון, מטרתן, מיקומן וכן לגבי הוראות הצפייה והשימוש, כפי שיפורט להלן.

 

  1. מפעיל המעון ישמור את הצילומים למשך 30 ימים, אלא אם כן נקבעה בתקנות תקופה ארוכה יותר (ולא יותר מ-90 ימים), כאשר בתום התקופה האמורה ימחקו הצילומים אוטומטית. על מפעיל המעון לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע גישה שאינה מותרת לצילומים, ובכלל זה חיבור של המצלמות ו/או כל התקן אחר שעליו נשמרים הצילומים לרשת תקשורת.

 

  1. הצפייה בצילומים לפי חוק זה ו/או עשיית כל שימוש אחר בהם, תהיה מותרת אך ורק באמצעות צו של בית משפט. (למעט משטרת ישראל ורשויות התביעה להן ישנה רשות שימוש לשם מניעת ביצוע עבירה, חקירת עבירה או ניהול הליך פלילי).

 

  1. יצוין, כי הוראות החוק אינן חלות במקרים ספציפיים המפורטים בחוק, ובכלל זה במקרה של מעון יום לפעוטות הפועל במקום המשמש גם למגורים וכן כאשר 70% מהורי הפעוטות התנגדו בכתב להפעלת המצלמות במעון.

 

  1. עוד יצוין כי הממשלה הביעה את נכונותה לדחות בשנתיים את כניסתו של החוק לתוקף, דהיינו עד ליום 1.9.22, אולם הנושא אמור להיות מוסדר במסגרת "חוק ההסדרים", אשר נדחה לאור דחיית התקציב ולא צפוי להיות מאושר קודם ל – 1.9.20.

 

*** בשלב זה מתבצעים מאמצים לדחות את החלת החוק לתקופה נוספת על מנת: (1) לאפשר למפעילי המעונות/הציבור זמן נוסף להתארגן לכניסתו לתוקף (2) להשיג סיוע כספי למעונות לשם התקנת מצלמות לפי הוראות החוק (הנושא טרם הוסדר בין משרדי העבודה והאוצר).

*** מבירור שערך משרדנו מול הלשכה המשפטית במשרד העבודה, הובהר לנו כי נכון לשעה זו הוראותיו האופרטיביות של "חוק המצלמות" אמורות להיכנס לתוקף ביום 1.9.2020, אלא אם תחליט הכנסת לדחות את תחולתן.

  

שאלות בנושא "חוק המצלמות" ניתן להפנות לדוא"ל ol@o-k-law.co.il

מאמרים נוספים