"חוק המצלמות" במעונות יום לפעוטות

(נכון ליום 13.04.2023)

ביום 1.9.2020 נכנסו לתוקפן הוראות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018 (להלן: "חוק המצלמות"), המחייבות התקנת מצלמות במעונות יום לפעוטות מגילאי לידה ועד גיל שלוש.  

להלן עיקרי החוק:

 1. החוק מחיל חובה על מפעיל מעון יום להתקין מצלמות שיתעדו את הנעשה במעון, בכל השעות בהן שוהים הפעוטות במעון, בהקלטת וידאו ללא קול. המצלמות יתעדו את הנעשה במעון, בחצר ובכל המקומות בהם שוהים הפעוטות, למעט חדרי רחצה ושירותים. המצלמות יוצבו באופן גלוי ולא יוסתרו.
 2. בנוסף קובע החוק, כי יש להציב שלט ברור וקריא בכניסה למעון ובכל אזור במעון שמופעלות בו מצלמות, המיידע בדבר הפעלת המצלמות. כמו כן, על מנהל המעון להביא לידיעת הורי הפעוטות במעון, בהודעה בכתב שתימסר לכל הורה ותוצג במקום בולט במעון, את דבר הפעלת המצלמות במעון ואת זכותם להתנגד להפעלת המצלמות.
 3. על מנהל המעון ליידע את כל עובדי המעון וכן כל מועמד לעבודה לפני תחילת עבודתו, בכתב ובעל-פה, בעניין הפעלת המצלמות במעון, מטרתן, מיקומן וכן לגבי הוראות הצפייה והשימוש, כפי שיפורט להלן.
 4. מפעיל המעון ישמור את הצילומים למשך 30 ימים, אלא אם כן נקבעה בתקנות תקופה ארוכה יותר (ולא יותר מ-90 ימים), כאשר בתום התקופה האמורה ימחקו הצילומים אוטומטית. על מפעיל המעון לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע גישה שאינה מותרת לצילומים, ובכלל זה חיבור של המצלמות ו/או כל התקן אחר שעליו נשמרים הצילומים לרשת תקשורת. משמעות הדבר היא שחל איסור להשתמש במצלמות רשת; על חומרי הצילום להישמר אך ורק במחשבים/התקנים פיזיים שאינם ברשת, וחל איסור על שמירת חומרי הצילום בשירותי "ענן".
 5. כמו כן, על מפעילי המעון לפעול להטמעת כלים לאבטחת מידע כגון שימוש בסיסמאות חזקות לכניסה למצלמות, קביעת נהלים ברורים ביחס להרשאה לגישה אליהן ועוד. יובהר, כי לצורך עמידה בהוראות הדין מבחינת אבטחת מידע, על מפעילי המעונות לעמוד בהוראות פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות ובהוראות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.
 6. הצפייה בצילומים לפי חוק זה, העתקתם, העברתם ו/או עשיית כל שימוש אחר בהם, תהיה מותרת אך ורק באמצעות צו של בית משפט. חרף האמור, ניתן לעשות שימוש בצילומים באופן הבא ועל ידי הגורמים המפורטים להלן:
 • משטרת ישראל ורשויות התביעה להן ישנה רשות שימוש לשם מניעת ביצוע עבירה, חקירת עבירה או ניהול הליך פלילי;
 • מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד העבודה, מפקח לפי חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות ומפקח לפי חוק מעונות יום שיקומיים, רשאים להשתמש בצילומים במקרה של חשד לפגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של פעוטות במעון לשם מניעת פגיעה בשלומם הגופני או הנפשי של הפעוטות השוהים במעון בלבד;
 • משטרת ישראל תאפשר להורה של פעוט לצפות בצילומים שבהם מתועדת פגיעה באותו פעוט, ככל שאין בכך כדי להביא לידי שיבוש הליכי חקירה או משפט.
 1. בהתאם לכללים ליישום החוק שפורסמו על ידי משרד המשפטים ביום 19/10/2020, מתוך פרשנות הוראות החוק עולה כי חל איסור על שימוש במצלמות המותקנות במעון לצפייה מרחוק בזמן אמת על הנעשה בו. איסור זה חל הן ביחס למתן אפשרות להורים לצפות בנעשה במעון באמצעות מכשירי טלפון נייד, הן ביחס לאפשרות של מפעיל/מנהל המעון לצפות בצילומים בזמן אמת במסגרת מערך בקרת ניהול מצלמות וכחלק מהליך הפיקוח והבקרה על צוות המעון. איסור זה חל גם על צוותי המעון עצמם.
 2. יצוין, כי הוראות החוק אינן חלות במקרים ספציפיים המפורטים בחוק, ובכלל זה במקרה של מעון יום לפעוטות הפועל במקום המשמש גם למגורים וכן כאשר 70% מהורי הפעוטות התנגדו בכתב להפעלת המצלמות במעון.

מאמרים נוספים