חוק הותמ"ל חייב להשתנות

החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד–2014 פוגע בחקלאות באופן קיצוני ולכן הוא צריך להשתנות!

הסמכויות הקיצוניות שהוא מעניק לוועדה הארצית כלפי המגזר החקלאי צריכות להשתנות!

האפשרות להפקיע מיישוב חקלאי את רוב אדמותיו עד כדי חיסולו כישות חקלאית צריכה להשתנות!

על מנת למנוע נישול חקלאים מאדמתם ומשלח ידם יש לעגן בהסכמים הקואליציוניים הבאים את ההצעה לתיקון החוק (שמירה על קרקעות חקלאיות) שנועדה להגביל את הפגיעה בשטחי החקלאות.

בהתאם להצעה (פ/4821/20) תוגבל האפשרות להכריז על קרקע חקלאית כמתחם מועדף לדיור אלא אם כן מתקיימים כל אלה: הוכח כי נוצל כל השטח העירוני בתחום הרשות העירונית טרם הבנייה על הקרקעות החקלאיות, בין אם אלה נמצאות בתחום הרשות העירונית ובין אם אלה מצויות בתחומי היישובים החקלאיים-כפריים הסמוכים; נשמרת הזכות למחזיקי הקרקעות להשמיע את טענותיהם; בהליך הגשת התוכנית הוועדה לקחה בחשבון את עוצמת הפגיעה במחזיקי הקרקע כאמור וכי לפחות 70% מהקרקעות החקלאיות של אגודה שיתופית חקלאית ששטחן נכלל בצו ההכרזה של ייוותרו בייעוד ובשימוש לחקלאות. לבסוף, יש להתנות את הגשת התוכנית בקרקע החקלאית בהסכמתה של הרשות המקומית שבתחומה נכלל שטח התוכנית וכן להגביל את סמכות הוועדה להרחיב את שטח המתחם מעבר לשטח שהוכרז כאשר מדובר כאמור בקרקע חקלאית.

 

על מנת להבטיח את תיקון החוק יש לעגנו כסעיף בהסכמים הקואליציוניים הבאים.

מאמרים נוספים