חוקיות סגירת שערים בקיבוצים, מושבים וישובים קהילתיים

לאחרונה נדרש היועץ המשפטי לממשלה לשאלה האם מותר לישובים קהילתיים, לרבות קיבוצים, לסגור את שעריהם ולהעמיד שומר אשר יסנן את כניסת האנשים.

עמדת היועמ"ש היתה כי אין לישוב סמכות לעשות זאת היות ואין מקור חוקי לפעולה כאמור המהווה חסימה של דרך סטטוטורית.

דעתנו בנושא זה שונה – צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958, מסדיר את סמכויות המועצה אזורית ומאפשר לה בין היתר:

"לקבוע סדרים, להטיל איסורים והגבלות, לאחוז באמצעים ולחייב תושבים, בעלים ומחזיקים שהם יאחזו באמצעים – כדי להבטיח את בריאות הציבור, את הסדר ואת הבטחון; למנוע הופעתם והתפשטותם של מחלות ונגעים, לרבות מחלות ונגעים של בעלי חיים וצמחים, ולבערם; להשמיד מזיקים או בעלי חיים שאין להם בעלים, למנוע דליקות ולכבותן, לסלק מפגעים ולמנוע תקלות, לרבות הריסת בנינים מסוכנים או מזיקים לבריאות".  

בהתאם להסמכה זאת, על המועצה האזורית, להנחות את הישוב באמצעות הוועד המקומי הכפוף לה, לסגור את שער הישוב על מנת להבטיח את בריאות הציבור.

מאמרים נוספים