חובת אמונים

סעיף 254 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, "חובת אמונים" מורה כך :

254.(א) נושא משרה חב חובת אמונים לחברה, ינהג בתום לב ויפעל לטובתה, ובכלל זה –

(1) יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד ענינים בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין עניניו האישיים;

(2) יימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי החברה;

(3) יימנע מניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר;

(4) יגלה לחברה כל ידיעה וימסור לה כל מסמך הנוגעים לעניניה, שבאו לידיו בתוקף מעמדו בחברה.

(ב) אין בהוראת סעיף קטן (א) כדי למנוע קיומה של חובת אמונים של נושא משרה כלפי אדם אחר.

בסיס החובה של נושא המשרה הנה לפעול לטובת החברה כמי שמנהל עסקיו או ענייניו של אחר. הפסיקה קבעה כי הפרת חובת האמונים אינה טעונה קיומו של נזק לחברה, שכן מטרתה למנוע ניצול כוחו של הדירקטור או נושא המשרה. ישנן מספר תיאוריות העומדות בבסיסה של חובת האמונים: התיאוריה "המוסרית" תופשת את ערך האמון כראוי להגנה בפני עצמו, בהיותו נובע מעקרונות של תום לב והגינות. התיאוריה "הכלכלית" גורסת כי החובה נועדה לשמש אמצעי לצמצום בעיית הנציג וליצירת חפיפה מקסימלית בין מטרותיהם של הנציג ושולחיו (בעלי הניות).

כלומר, חוק החברות רואה בהמצאות בניגוד עניינים בין תפקידיו וחובותיו של נושא המשרה לבין ענייניו האישיים, מצב של הפרת חובות האמון בהם חב נושא המשרה לחברה.

אישור פעולות בניגוד עניינים:

סעיף 255 לחוק החברות מאפשר לאשר פעולות בניגוד עניינים ובלבד שנעשו בתום לב, אינן פוגעות בטובת החברה, וכאשר נושא המשרה גילה גילוי מלא של הנתונים. פעולה בניגוד עניינים שלא אושרה כאמור לעיל, מהווה הפרת חובת אמונים כלפי החברה אשר רואים אותה כהפרת  התקשרות עם החברה על כל המשתמע מכך בדיני החוזים.

יש לדעת כי ישנן פעולות של נושא משרה המוגדרות בחוק כהפרת חובת אמונים. למשל, אי הפעלת שיקול דעת עצמאי של דירקטור או היותו צד להסכם הצבעה, מהווים הפרת חובת אמונים. כמו כן, במקרים של הפרת חובות הגילוי השונות כלפי הממנה או החברה.

ביטוח ואחריות:

חברה רשאית (אם נקבעה לכך הוראה בתקנון), להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, אף במקרה של  הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

ואולם, יש לזכור כי לא יהיה תוקף להוראה בתקנון, המתירה לחברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, להוראה בתקנון או להחלטת דירקטוריון המתירה לשפות נושא משרה, או להוראה בתקנון הפוטרת נושא משרה מאחריותו כלפי החברה, בשל הפרת חובת אמונים (למעט לענין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים שנעשתה בתום לב).

בנוסף, לא יהיה תוקף להתחייבות לשיפוי או לביטוח אחריותו של נושא משרה עקב הפרת חובת אמונים כלפי החברה, (למעט הפרה בתום לב), ונושא משרה לא יקבל במישרין או בעקיפין, התחייבות כאמור. (קבלת התחייבות כאמור היא הפרה של חובת אמונים).

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי.

 

מאמרים נוספים