התקשרויות עם קבלנים בתחומי ניקיון, שמירה והסעדה

ללקוחותינו המקיימים התקשרויות עם קבלנים בתחומים אלה – שימו לב, עדכון חשוב!

ביום 1.1.24 נכנסו לתקפן תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), תשפ"ג-2023, המסדירות תנאים שחובה לכלול בהסכמי ההתקשרות עם קבלני שירותים בתחומי הניקיון, השמירה וההסעדה.  

התקנות מסדירות לראשונה את רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה ואת אופן חישובה, ואף מונות רשימה של רכיבי שכר אשר ישולמו לעובדי הקבלן בקרות "אירוע מזכה", כגון: מחלה, החזרי נסיעות, הפרשות לקופת גמל בתקופת לידה או מילואים, יום בחירות, יום זיכרון, תקופת אבל וכיוצ"ב.

התקנות כוללות טבלאות מפורטות לחישוב ערך שעת העבודה של עובדי הקבלן, תוך התחשבות בגורמים משתנים כגון ותק והיקף משרה. הצדדים להסכם נדרשים לאמץ את התחשיב שנקבע בתקנות, אלא אם הסכימו ביניהם על ערך שעת עבודה גבוה יותר, הכל באופן בו לא ייפגעו זכויות עובדי הקבלן. כמו כן נדרשים הצדדים לערוך התחשבנות, אחת לרבעון לפחות, בנוגע לרכיבים משתנים כגון: רכיבים תלויי וותק, רכיבי שכר המושפעים מאורך יום העבודה, רכיבים בגין "אירוע מזכה".

תחולת התקנות על התקשרויות קיימות:

  • אם מדובר בהתקשרות שנדרש לחדשה או להאריכה בשנת 2024 – התקנות יחולו במועד החידוש או ההארכה (ולא יאוחר מיום 1.1.2025).
  • אם מדובר בהתקשרות שמועד חידושה לאחר יום 31.12.2024 – התקנות יחולו מיום 1.1.2025.

אי עמידה בהוראות החוק חושפת את מזמיני השירות לתביעות מצד עובדי הקבלן וכן לסנקציות מנהליות מצד משרד העבודה, לרבות כנגד נושאי משרה בחברה.

אנו עומדים לרשותכם לייעוץ נוסף ועדכון ההסכמים לעמידה בדרישות הדין.

מאמרים נוספים