התנהלות תאגידית בתחום הקנאביס הרפואי

בשנים האחרונות הולך ומתפתח תחום הקנאביס הרפואי, החל משלב הפיתוח והגידול וכלה בשלב המיצוי והשיווק. קיבוצים, מושבים וחקלאים רבים בוחנים התקשרויות שונות בתחום, וזאת בשל פוטנציאל הרווח הטמון בו. יחד עם זאת, יש להתנהל בתחום זה במשנה זהירות ולהיעזר בייעוץ מקצועי החל מהשלבים המוקדמים של ניהול המשא ומתן.

מדיניות משרד הבריאות אינה מותירה ספק: הרגולטור פועל ככל יכולתו על מנת למנוע זליגת קנאביס לשימושים שאינם רפואיים וחסימת מעורבותם של גורמי פשיעה בתעשיית הקנאביס הרפואי ההולכת ומתפתחת. מדיניות זו, מחייבת את היזמים בתחום להתנהל באופן זהיר, מחושב ומקצועי מול היחידה לקנאביס רפואי של משרד הבריאות (יק"ר), וזאת על מנת שלא להימצא במצב של עיכוב פרוייקטים או חלילה ביטולם באופן מוחלט.

נוהל 107 (הנחיות תהליך רישוי העיסוק בתחום הקנביס לשימוש רפואי המדבר על הפרדה תאגידית בין חוליות השרשרת (מהגידול ועד בתי המרקחת), עוסק הלכה למעשה בהתנהלות התאגידית מרגע הכניסה לתחום הקנאביס הרפואי ומחייב את התאגידים לפעול בהתאם לנוהל, שאם לא כן עשוי הרגולטור להפקיע מהם את הרישיון.

בתוך כך, בעל מניות מהותי, בעל עניין, בעלי עניין אפקטיבי, דירקטורים, מנהלים ועובדים חייבים לקבל אישור של היק"ר לעסוק בתחום.

בנוסף, התאגיד נדרש לוודא כי תקנון ההתאגדות יכלול הוראה לפיה במידה וגורם כלשהו יהפוך לבעל מנייה מהותי, לבעל עניין או בעל עניין אפקטיבי טרם קבלת האישורים הנדרשים מהיק"ר, תקום לתאגיד הזכות לחלט ו/או להרדים חלק מהמניות המוחזקות על ידו. כך, שלאחר חילוט ו/או הרדמת המניות לא יהיה הגורם הנ"ל בעל עניין מכוח אחזקות או מכוח הסכם, או בעל עניין אפקטיבי בחברה. (במקרה זה, לגורם שמניותיו הורדמו, ככל שהורדמו, תעמוד בכל עת הזכות למכור או להעביר לאחר מניות אלו, כולן או חלקן).

עוד קובע הנוהל כי באסיפה השנתית של החברה, על המנהל להצהיר לפרוטוקול כי כל האישורים הנדרשים מהיק"ר והמפורטים בנוהל, קיימים ותקפים ולא חל שינוי בסטטוס של מי מהגורמים בחברה מעת הינתן האישור.

כמו כן, על בעל האישור הראשוני להודיע מידית למנהל על כל שינויי בפרט מפרטיו (כתובתו, אנשי הקשר וכו') וכן לקבל אישור היק"ר מראש ובכתב לכל שינוי בבעלות בעל האישור הראשוני או בזהות בעלי העניין או בזהות מנהליו או מורשי החתימה או בעלי המניות המהותיים.

עוד יש לדעת כי בהתאם לנוהל, ככל שיאותר מידע פוסל או מידע המונע מתן רישיון לאחר הנפקת האישור הראשוני, בסמכות היק"ר להתלותו, או לסייגו בתנאים שיקבע. חמור מכך, ככל שיחול שינוי כלשהו בבעלות של בעל האישור הראשוני, או בזהות בעלי העניין בו, או מנהליו או מורשי החתימה מטעמו אשר פורטו באישור הראשוני מבלי לקבל את אישור היחידה לקנביס רפואי לכך מראש ובכתב – יפקע תוקפו של האישור הראשוני. לעניין סעיף זה, "שינוי בבעלות" משמעותו העברת מניות, בכל דרך שהיא, בהיקף שעולה על 5% מסך מניות בעל האישור הראשוני.

הרגולציה המחמירה אינה מסתיימת עם קבלת האישורים מהיק"ר, וזו מוסמכת ורשאית לערוך בדיקות נוספות לאי – קיומו של מידע פוסל של בעל מניות, נושא משרה או עובד, גם בשוטף.

מדיניות נוקשה זו, חייבת לייצר אצל היזמים והמשקיעים בתחום הקנאביס הרפואי חשיבה ומתן תשומת לב בבחירת השותפים, המשקיעים, נושאי המשרה והעובדים. העובדה כי הרגולטור אישר גורם כלשהו עם מתן הרישיון או "קוד עוסק", אינה מבטיחה כי אותו גורם יישאר "כשר" ו"נקי" מבחינת הרשויות עם חידוש הרישיון ולאחריו. בנוסף, ראוי להתייחס למצב של פקיעת רישיון/אישור או ביטולו על ידי היק"ר, בהסכמים המייסדים של התאגידים לרבות ההסכמים עם נושאי המשרה והעובדים. יש להקדים "תרופה למכה", וליצור מנגנון בו "צד נקי" ו"צד בעייתי" שזוהה והוגדר כך על ידי  היק"ר, יוכלו להשתחרר זה מזה במהירות, שאם לא כן החברה והמיזם כולו עלולים לרדת לטימיון לאחר שהושקעו בו כספים רבים.

מאמרים נוספים