השפעות החוק לצמצום השימוש במזומן על מעסיקים ועובדים בישראל

ב 1 בינואר 2019, יכנס לתוקף חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018. במסגרת החוק החדש יחולו הגבלות חדשות על תשלום שכר העבודה כהגדרתו בחוק הגנת השכר. החוק קובע כי לא ניתן לתת או לקבל תשלום במזומן כשכר עבודה אם סכום שכר העבודה עולה על 11,000 ₪. הוראה זו חלה גם במקרה של העסקת קרובי משפחה.

לעניין שימוש בשקים בכל הקשור לתשלום שכר עבודה נקבע בין היתר כך:
1. לא ייתן עוסק ולא יקבל תשלום בשיק בעבור שכר עבודה, בלי ששם מקבל התשלום בשיק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
2. לא יקבל אדם שאינו עוסק תשלום בשיק העולה על 5,000 שקלים חדשים, כשכר עבודה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
3. לא ייתן אדם שאינו עוסק לעוסק, במסגרת עסקו של העוסק, תשלום בשיק, כשכר עבודה, בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
4. לא ייתן אדם שאינו עוסק לאדם אחר שאינו עוסק תשלום בשיק העולה על 5,000 שקלים חדשים, כשכר עבודה, בלי ששם מקבל התשלום בשיק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.

בנוסף, לפי החוק החדש, אדם או מעסיק שיפעל על מנת לפצל במרמה את שכר העבודה או במקרה של רישום פרטים כוזבים בתלוש השכר על מנת להתחמק מהוראות החוק, במקרה זה דינו מאסר שלוש שנים.

מאמרים נוספים