הרפורמה בענף הקירור והמיזוג בדרך

ביום 30.10.2019, פרסמה הממשלה את תזכיר חוק אסדרת העיסוק במקצועות הקירור ומיזוג אוויר, התש"ף- 2019, (להלן: "חוק הקירור").

הרקע לתזכיר החוק

בעבר חתמה מדינת ישראל על פרוטוקול מונטריאול בנוגע לחומרים הפוגעים בשכבת האוזון. בחודש אוקטובר 2016 תוקן הפרוטוקול במטרה לקבוע לוח זמנים להפסקת/הפחתת ייצור ושימוש בקררים (גזים) שהם גזי חממה המשמשים במערכות קירור ומיזוג אוויר (HFCs, CFC's וכימיקלים אחרים).

במקום קררים אלו נדרשות המדינות המפותחות להשתמש במערכות המיזוג והקירור בקררים המשתייכים למשפחות ה- HFO , HC ו- CO2 (להלן : "הקררים החדשים").

עם היתרונות של הוצאת גזי החממה הישנים משימוש, הפסקת ייצורם וחיוב המדינות המפותחות בשימוש בקררים חדשים, עולים גם סיכונים חדשים, שכן הקררים החדשים כוללים גזים דליקים, נפיצים ורעילים. המסוכנות הגוברת במעבר למזגנים המבוססים על קררי HFO ו- HC מחייבת אסדרה ורישוי של מערך העוסקים בתחום באופן שיבטיח שתהליכי ההתקנה והאחזקה יבוצעו על ידי אנשי שירות מקצועיים שקיבלו הכשרה והסמכה מתאימה לעיסוק בענף הקירור לאחר הרפורמה.

מטרת חוק הקירור

מטרת החוק הנה  לייצר אסדרה לעיסוק במקצועות הקירור ומיזוג האוויר על מנת לשמור על בטיחות הציבור, בטיחות העוסקים במקצוע ועל איכות הסביבה.

עיקרי תזכיר החוק

המדינה תקים גוף רגולטורי לתחום הקירור על מנת להתוות את מדיניותה בתחום ולייצר מערכת ממונה. לשם כך ימונה עובד מדינה שיכהן בתפקיד רשם שינהל פנקס רישום של המורשים לעסוק בתחום הקירור והמיזוג אוויר (הפנקס יכלול את פרטי המורשה , דרגת הרישיון שבידו ותקופת תוקפו ומידע אודות ביטול או התליה של רישיונו).

בהתאם לתזכיר החוק, אדם לא יוכל לעסוק בתחום הקירור אלא אם יהיה בידו רישיון מורשה מערכות קירור ומיזוג אוויר בתוקף בהתאם לחוק החדש.

רישיון לעיסוק במקצוע הקירור ומיזוג האוויר, לא יינתן אלא אם נתקיימו במבקש הרישיון כל אלה: (1) הוא בגיר (2) הוא אזרח או תושב ישראל (3) הוא שילם את אגרת הרישיון (4) הוא לא הורשע, בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הרשם, לעסוק בתחום הקירור והמיזוג האוויר (5) הוא עמד בדרישות הכשרה, לרבות הכשרה מעשית כפי שיקבע שר העבודה.

הכשרות: יקבעו דרישות הכשרה, השתלמויות ובחינות לצורך קבלת הרישיון לעיסוק בתחום הקירור או לצורך חידושו, ובמקרה שבעל רישיון יסרב לעבור השתלמות מקצועית כאמור לעיל, הרגולטור יהיה רשאי לסרב לחדש או לבטל את רישיונו.

הוראת מעבר לעניין בעלי רישיון חשמלאי שירות במערכות קירור ומיזוג אויר:  מי שערב תחילת החוק החזיק ברישיון חשמלאי-שירות במערכות קירור ומיזוג אויר לפי סעיף 6 לחוק החשמל, יהיה רשאי לעסוק בעבודות חשמל במשך שנה מיום התחילה.

התלייה, סיוג או ביטול רישיון: הרגולטור יהיה רשאי לסרב לחדש רישיון, להתנות את חידושו  בהשתתפות בתכנית הכשרה, השתלמות או בעמידה בבחינה, לבטל רישיון, להגבילו, וכן להתלותו, והכול לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב, בהתקיים לגביו אחד מאלה: (1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב, שגוי מטעה או חלקי (2) חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מהתנאים למתן רישיון (3) הוא הפר תנאי מתנאי הרישיון או הוראה מההוראות לפי חוק זה, או הוראת חיקוק אחרת בקשר עם עיסוקו כמורשה מערכות קירור ומיזוג אוויר (4) הוא מסר לרשם או מי מטעמו מידע כוזב, מטעה, שגוי או חלקי בקשר לעבודתו כמורשה מערכות קירור ומיזוג אוויר (5) הוא הורשע בעבירה פלילית אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לדעת הרשם לשמש מורשה מערכות קירור ומיזוג אוויר (6) הוא גילה, לדעת הרשם, לאחר התייעצות עם ועדת המשנה לעניין זה שמינתה המועצה לפי סעיף 20 (להלן – ועדת המשנה), חוסר מקצועיות או רשלנות במסגרת עבודתו כמורשה מערכות קירור ומיזוג אוויר (7) לדעת הרשם, לאחר התייעצות עם ועדת המשנה, יש בהמשך החזקת הרישיון על ידי בעל הרישיון משום סכנה לאדם או לרכוש.

העברת רישיון: רישיון מורשה מערכות קירור ומיזוג אוויר יהיה אישי ולא ניתן יהיה  להעבירו. הרגולטור יבקש למנוע תופעות פסולות שקורות בתחומי אסדרת עיסוק אחרים, שבהן בעלי רישיונות מוכרים מעבירים לשימוש אחרים את רישיונותיהם, בדרך כלל, עבור תמורה כספית. הוראה זו משלימה את האסדרה המוצעת שלפיה עיסוק בתחום מערכות קירור ומיזוג אוויר יבוצע רק בידי בעל רישיון מתאים שעבר הכשרה.

פיקוח: בהתאם לתזכיר ולצורך שמירה על ביטחון הציבור, המדינה מתכוונת להקים מערך פיקוח לצורך אכיפה קפדנית של הוראות החוק. על פי התזכיר פקחי משרד העבודה יצוידו בסמכויות נרחבות, בין היתר יוכל מפקח לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת שמזהה אותו, לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר להציג לפניו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של הוראת חוק הקירור ולהיכנס למקום שיש לו יסוד להניח שפועל בו אדם כמורשה קירור ומיזוג אוויר בהתאם לסמכויות הקבועות בחוק זה.

עונשין: החוק יקבע שני מדרגים של ענישה לעבירות פליליות בהתאם לחומרת העבירות. במדרג הענישה הגבוה מוצע, לקבוע עונש מאסר מרבי של 18 חודשים או קנס מרבי כאמור בסעיף61 (א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977. במדרג נכללות עבירות על עיסוק במערכות קירור ומיזוג ללא רישיון מתאים וכן עבירה על הוראת סעיף 11 – איסור העברת הרישיון. עבירות אלו חמורות, שכן הפרת הוראות אלו, שומטת את התכלית שעומדת בבסיס האסדרה.

במדרג הענישה הנמוך יותר, מוצע לקבוע עונש מאסר מרבי של שישה חודשים או קנס מרבי כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין. בתוך מדרג זה מוצע לכלול עבירות התחזות והטעיה וכן הפרת חובות שנקבעו בחוק לפי סעיף 10 (חובות מהותיות שיחולו על מורשה מערכות קירור ומיזוג אוויר לצורך הבטחת פעילותו בהתאם למטרות החוק).

אחריות נושא משרה בתאגיד: נושאי משרה בתאגיד יהיו חייבים לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק הקירור בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו. הפרה של חובה זו תחשוף את נושאי המשרה לקנסות. (ההגנה: נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו, אלא אם כן הוא הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו).

סיכום: תזכיר חוק הקירור עבר נכון להיום את הליכי ההכנה הנדרשים מבחינה רגולטורית, ולאור ההליך שבוצע עד עתה על ידי משרד העבודה, נראה כי עם כינון הממשלה החדשה חוק הקירור יתקדם יושלם ומאחר וישראל חתומה ומחויבת לאמנה בנושא.

כניסת חוק הקירור לתוקף תחייב את העוסקים בענף להתארגנות, התאמות ובחינה של משמעויות כלכליות, מקצועיות וביטוחיות. נמשיך לעדכן אתכם במהלך ההתקדמות והשלמת החקיקה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו.

מאמרים נוספים