הקלות במתווה החל"ת ותשלום דמי אבטלה

ביום 9.11.23 נחקק חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה- חרבות ברזל), התשפ"ד-2023, אשר קובע את מתווה הפיצוי לעסקים בעקבות מלחמת חרבות ברזל, הכולל מתן מענקים לעסקים קטנים ובינוניים וכן הוראות בדבר הקלות בקבלת דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל"ת בעקבות המצב הביטחוני. 

אנו מבקשים להביא בפניכם את עיקרי ההוראות הנוגעות להקלות במתווה הוצאת עובדים לחל"ת בתקופה שבין 07.10.2023 ועד 30.11.2023 או עד תום תקופה ההארכה. 

 1. תקופת החל"ת המינימלית המזכה בדמי אבטלה הופחתה מ-30 ימים ל-14 ימים
 2. הוסר התנאי לקיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה- העובד לא יידרש לנצל ימי חופשה צבורים טרם הוצאתו לחל"ת, והוא יוכל לצאת לחל"ת ולקבל דמי אבטלה מלאים גם אם נותרו לו ימי חופשה לניצול. 
 3. תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה הופחתה ל-6 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים, במקום 12 חודשים של עבודה כשכיר מתוך 18 החודשים האחרונים לפני רישום ראשוני ללשכת התעסוקה. 
 4. הארכת זכאות לדמי האבטלה עד לסוף תקופת המתווה (נכון להיום- 30.11.2023), תינתן גם למי שכבר ניצל את מלוא מכסת הימים העומדים לרשותו לקבלת דמי אבטלה, ובלבד שהעסקתו הופסקה במהלך תקופת המתווה והתביעה לדמי אבטלה הוגשה בתקופה זו. 
 5. בוטלו 5 ימי ההמתנה עד לתחילת החל"ת- דמי האבטלה ישולמו מהיום הראשון לחל"ת, ככל שההוצאה לחל"ת הייתה בתקופת המתווה. 
 6. בתקופת המתווה יינתן פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי על ידי המעסיק בעד עובד שהוצא לחל"ת בהסכמת המעסיק למשך 14 ימים לפחות. 
 7. עובד המתגורר ביישוב מפונה ותקופת זכאותו לדמי אבטלה הסתיימה, יהיה זכאי להארכת תקופת זכאותו לדמי אבטלה בהתאם לתנאי זכאותו לפי סעיף 179יט לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה–1995, סימן ז׳: הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה – חרבות ברזל. 
 8. חזרת עובד/ת מחופשת לידה- נקבע כי בתקופת המתווה, תקופת החל"ת (14 ימים לפחות) לא תבוא במניין 60 הימים למניעת פיטורין לאחר חזרת עובד/ת לעבודה מחופשת לידה. 
 9. עובדים בני 67 ומעלה-
  1. עובדים בני 67 ומעלה שפוטרו או הוצאו לחל"ת ביוזמת המעסיק (לתקופה של 14 ימים לפחות), יהיו זכאים בתקופת המתווה למענק מיוחד שישולם על ידי המוסד לביטוח לאומי. 
  2. המענק יעמוד על סך של 75% מהכנסת העובד כשהיא מחולקת ב-90, ולא יותר מ-134 ₪ ליום כפול מספר הימים בהם היה העובד מחוסר עבודה, הכול בכפוף לכך שהעובד הועסק כשכיר שלושה חודשים רצופים לפחות טרם הפוסקה עבודתו. 
 10. כאמור לעיל, בחוק שבנדון נקבע גם מתווה הפיצויים לעסקים בעקבות המלחמה, לרבות התנאים למתן מענקים לעסקים קטנים ובינוניים. בכל שאלה בעניין זה ניתן לפנות למשרדינו. 
 11. חוזרנו זו הוא לידיעה כללית בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. 

מאמרים נוספים