הצעות חוק ותקנות משולחן הכנסת בנושאי חקלאות והתיישבות

1. הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 9), התשע"ח-2018.

מטרת החוק המוצע היא העברת הערעורים על החלטות רשם האגודות בתחומים פירוקים ובוררויות (החלטות בעלות אופי אזרחי) מבג"ץ ומשר הכלכלה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים. ככלל, הערעורים על החלטות הרשם (שרובן בעלות אופי מנהלי) נדונים בפני בית המשפט לעניינים מנהליים, לפי התוספת השנייה לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, תש"ס-2000, למעט בתחומים פירוקים, בוררויות ועיקולים זמניים (עיקולים אגב הליך פירוק או בוררות). החוק המוצע מעביר את הערעורים על החלטות הרשם הן מבג"ץ והן משר הכלכלה והתעשייה לבית המשפט המחוזי האזרחי בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים. זאת, מתוך תפישה כי זוהי הערכאה המתאימה לדיון בערעורים על החלטות בתחומים אלו, נוכח אופיין האזרחי-שיפוטי של ההחלטות, ומתוך מגמה להקל על העומס בבית המשפט העליון.

 

2. הצעת חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים) (תיקון – הסמכת פקחים באיגוד ערים לווטרינריה), התשע"ח–2018.

בהתאם לדברי ההסבר של הצעת החוק, חוק צער בעלי חיים מפרט את המעשים שהם התעללות בבעלי חיים והוא נועד לשמור על שלומם ועל חייהם של בעלי חיים, ככל הניתן, ולמנוע תופעות פסולות של התעללות ומעשי זוועה נוספים. עם זאת, בגלל מחסור במפקחים, כתוצאה מחוסר הסמכה, נותר החוק ללא אכיפה מספקת. מעשים רבים של התעללות בבעלי חיים אינם מטופלים ואף אינם מדווחים כלל.

חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח–2008, מחייב רשויות מקומיות לאכוף, בין היתר, את חוק צער בעלי חיים ותקנותיו אולם בפועל זה לא קורה ולא ידוע ולו על מקרה אחד של העמדה לדין באמצעות רשות מקומית. אשר על כן, מוצע לתקן את חוק הרשויות המקומיות ולקבוע כי גם איגודי ערים שעיקר עיסוקם וטרינריה יוכלו להסמיך פקחים לשם אכיפת חיקוקי הסביבה כאמור. זאת, כדי להגביר את האכיפה בנושא ואת יעילותה, ולהגן על שלומם של בעלי החיים מפני התעללויות וסבל מיותר.

מאמרים נוספים