העסקת נוער בחופשות ובמהלך הלימודים (קיבוצים ואגודות)

 

ראשית נזכיר כי הוראות חוק עבודת הנוער חלות על כלל הנערים העובדים בקיבוצים, לרבות בני קיבוץ, אשר אינם חברים.

 • נהלי העבודה של בני נוער
 1. גיל ההעסקה המותר במהלך שנת הלימודים

נערים בגילאי 14 ו- 15 יוכלו לעבוד במהלך חופשות רשמיות מלימודים בלבד (כאשר יום שישי אינו נחשב כיום חופשה רשמי מלימודים).

נערים בגילאי 16 ,17 ו- 18 יוכלו לעבוד גם בחופשות רשמיות וגם במהלך שנת הלימודים, אולם רק לאחר שעות הלימודים ובכפוף למסירת הודעה של מוסד החינוך שבו לומד הצעיר בדבר שעות הלימודים שלו באותו המוסד.

 1. שעות עבודה מותרות ביום/בשבוע

בני 14-15: עד 8 שעות ביום.

בני 16 -18: עד 9 שעות ביום, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות שבועיות.

 1. עבודת לילה

בני 14-15: לא בשעות שבין 20:00 לבין 08:00.

בני 16-18: לא בשעות שבין 22:00 לבין 06:00. בתקופות חופשות רשמיות מלימודים עד לשעה 24:00, ובתנאי שהמעסיק ידאג להסעת הנערים לביתם מיד בתום שעות העבודה. חובה הפסקה של 14 שעות לפחות בין יום עבודה למשנהו.

 1. איסור עבודה במנוחה השבועית

אין להעסיק נוער ביום המנוחה (שבת)! איסור זה הוא מוחלט ואין אפשרות לקבל היתר להעסקה במנוחה השבועית. על המנוחה השבועית להיות בת 36 שעות רצופות לפחות.

 1. מסמכים שיש לקבל לפני תחילת עבודה
 • צילום תעודת זהות של הנער או הוריו.
 • אישורים רפואיים עדכניים.
 • הודעה לעובד או הסכם העסקה.
 1. הפסקות

במהלך יום עבודה של 6 שעות או יותר – 45 דקות לפחות (מתוכן לפחות חצי שעה רצופה).

 1. עבודות אסורות
 • איסור בעיקר לעבודה עם מכונות ומתקנים, לרבות משור ועבודה עם חומרי הדברה וחומרים מזיקים אחרים.
 • מגבלה על משקל החפצים שנערים יכולים להעביר ממקום למקום שלא על ידי כלי הרמה מכני – 5 קילו (ולא יותר משעתיים ביום). נערות עד 8 קילו (ולא יותר משעתיים).
 1. רישום שעות עבודה

חלה חובה על מעסיק לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער.

 

 • קנסות ועונשים

ענישה בגין אי מילוי הוראות חוק עבודת נוער

 • העסקת נוער שלא בהתאם להוראות החוק מהווה עבירה פלילית.
 • הפרת הוראות מסוימות אף עלולה להוות עבירה שהעונש עליה הוא מאסר או קנסות כבדים. כך לדוגמא, בגין העסקה מתחת לגיל המותר על פי החוק – מאסר עד שנה או קנס מרבי בסך 43,800 ש"ח; העסקה ללא אישור רפואי/העסקה שלא בהתאם לשעות העבודה המותרות/אי מתן הפסקות – מאסר עד 6 חודשים או קנס מרבי בסך 29,200 ש"ח; העסקה ללא צילום ת.ז של הנער או הוריו (במידה ואין לו) – קנס מרבי בסך 14,400 ₪.
 • עוד קובע החוק כי במידה והעבירה בוצעה ע"י תאגיד, העונש הינו כפל הקנס הקבוע לאותה עבירה.

אחריות אישית

החוק מטיל אחריות אישית של נושאי משרה בתאגיד (מנהל הענף, מרכז המשק/מזכיר). ניתן להטיל  עיצום כספי על המנהל הכללי בתאגיד שהינו המעסיק הישיר והקנס ישולם ישירות מכיסו האישי (לא ניתן לשפות מנהל בגין הפרות אלו).

 

 • עיצומים כספים

להלן דוגמאות לסעיפי ההפרה וגובה העיצום הכספי שיוטל על מעסיק המפר את הוראות החוק:

חלק א' 

5,100 ש"ח

חלק ב'

20,400 ש"ח

חלק ג'

35,700 ש"ח

איסור העסקת נער בלא

בדיקה רפואית או

אישור רופא

סעיפים 11-12 לחוק

עבודת נוער

איסור  העסקת צעיר או מי שמלאו לו 18

שנה וחל עליו חוק לימוד חובה בשעות

הלימודים לפי ס' 2 (ב1) או בלי שנמסרה

למעביד הודעה לפי ס' 28 לחוק עבודת

נוער

איסור  העסקת נער מתחת

לגיל המותר לפי סעיפים

2, 2א ו- 7 לחוק עבודת

נוער.

איסור  העסקת נער בלא

פנקס עבודה לפי סעיף 28

לחוק עבודת  נוער (כאמור,

חובה בו בוטלה אך יש

להקפיד כי בידכם צילום ת.ז

של הנער או של הוריו)

איסור  העסקת נער בעבודת לילה שלא

בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 25

לחוק עבודת נוער

איסור  העסקת נער

במנוחה השבועית לפי

סעיף 21 לחוק עבודת נוער

 

מתן הפסקות לנער לפי סעיף 22 לחוק

עבודת נוער

איסור  העסקת נער

בעבודת לילה בלא היתר

 

איסור  העסקת נער מעבר

לשעות העבודה הקבועות

בסעיף 20 לחוק עבודת

נוער

 

נדגיש כי העיצומים הינם בגין כל עבירה ומתחדשים מדי חודש בחודשו, כך שסכומם עלול להגיע למאות אלפי ₪ על הפרה נמשכת.

 

בעיקר לפני חופשת הקיץ, אנו ממליצים לא להקל ראש בהעסקת הנוער בקיבוץ ולפנות לקבלת ייעוץ משפטי בכל שאלה המתעוררת בנושא זה.

 

 

גל עינב, עו"ד

         עוז, לוטן, עינב ושות'

                                                                                                                        משרד עורכי דין ונוטריון

מאמרים נוספים