הנחיות רשם האגודות לוועדת הביקורת באגודות השיתופיות

ביום 15.4.2018 פורסמו הנחיות רשם האגודות השיתופיות לוועדת הביקורת באגודה. באופן מפתיע, ההנחיות לא זכו לתשומת הלב הראויה ואגודות רבות כלל לא מודעות לקיומן. ההנחיות הללו הן לא פחות מרעידת אדמה בתחום האגודות השיתופיות: הן משנות ומגדירות מחדש את הסמכות והאחריות של ועדת הביקורת כרשות באגודה, ולא פחות מכך, של חברי הועדה באופן אישי כנושאי משרה באגודה.

לראשונה, באופן מובהק, ועדת הביקורת על חבריה הופכים מכלי ניהולי שאמור היה לשפר את התנהלות האגודה ורשויותיה, לשומרי סף לכל דבר ועניין. אגב, בתקנון המוצע של רשם האגודות לרישום אגודה שיתופית, חברי ועדת הביקורת כבר הוגדרו כנושאי משרה לכל דבר ועניין. (צפוי כי בקרוב הנושא יוסדר אף בתקנות. לשם השוואה, יאמר כי חוק החברות והפסיקה שבעקבותיו עדיין לא הגדירו באופן כה דרמטי ומשמעותי את ועדת הביקורת וחבריה).

כך, על פי ההנחיות תפקידי הועדה וסמכויותיה בין היתר הנם לבדוק ולפקח באופן שוטף אחר תקינות פעולות האגודה, רשויותיה, מוסדותיה, נושאי משרה וממלאי תפקידים בה, לרבות התאמת הפעולות למטרות האגודה; לבדוק את ענייניה הכספיים של האגודה; ניהול נכסיה והתחייבויותיה וכד'; בדיקת השגת יעדי האגודה ביעילות ובחסכון; בדיקת החוזים המרכזיים של האגודה, לרבות העסקת נותני השירותים וכך הלאה… .

לאחריות והסמכות שהונחו על כתפיהם של נושאי המשרה החדשים, חברי ועדת הביקורת, יש משמעות רבה משום שעל פי דיני התאגידים עד עתה, הסמכות והאחריות לפיקוח באופן הרחב  והמשמעותי ביותר היתה מצוייה במגרש של חברי הדירקטוריון או ועד האגודה. על כך נכתבו הררי פסקי דין, וחברי ועד ודירקטורים חוייבו באופן אישי בחובות התאגיד כאשר התרשלו באי ביצעו מלאכת הפיקוח באופן נאות.

סימן לכך שמדובר בעידן חדש באשר לאחריות חברי ועדת הביקורת, הנו עיקרון "האחריות השיורית" המהווה בסיס לעבודת הדירקטוריון וועדי האגודות. על פי עיקרון זה לוועד האגודה למשל, יהיו כל סמכויות האגודה שלא נמסרו לרשות אחרת בפקודה, בתקנות או בתקנון. מאחר וההנחיות מגדירות סמכויות ואחריות לפיקוח באופן כה רחב בידי ועדת הביקורת, בהחלט יכול להיווצר מצב בו לאור עיקרון הסמכות השיורית, סמכויות אלו למעשה מופקעות מידי ועד האגודה אשר עדיין נשאר אחראי למצבה. "תחרות" הסמכות והאחריות הזו בין הרשויות חייבת להיות מוסדרת בהחלטות ותקנונים משום שהיא פתח לתקלות בניהול השוטף, נפילה של נושאים "בין הכיסאות", חיכוכים ואי בהירות בין רשויות הארגון ובסוף לתופעות של הסרת אחריות בתוך האגודה.

במסגרת ההנחיות החדשות, חברי ועדת הביקורת לוקחים את הבכורה מחברי ועד האגודה גם בתחום "הכישורים" המומלצים לצורך כהונתם כחברי ועדת ביקורת. לראשונה מוגדרים לגבי רשות כלשהי מרשויות האגודה תנאי סף לכהונה. דרישות לתפקיד: התמצאות בהוראות סעיפי תקנון האגודה, הוראות סעיפים הפקודה ותקנות האגודות השיתופיות, ידע בסיסי בהוראות החוק האחרות שיש להן השלכה על עבודת האגודה, ידע בסיסי בסוגיות משפטיות והנהלת חשבונות. נראה כי המשימה לאתר מועמדים לועדת ביקורת תהפוך קשה יותר מאיתור מועמדים לועד האגודה. ספק אם הדבר בכלל אפשרי וזאת לפני שהתחלנו לדון בתנאי הכשירות לכהונה.

סיכומו של דבר יש לזכור. ההנחיות החדשות הן לא פחות מ"רעידת אדמה" בתחום האגודות השיתופיות. על פי סדרי מינהל תקינים, ההנחיות צריכות היו לבוא ולהשלים את התקנות החדשות שעדיין לא פורסמו אולם "הרכבת כבר יצאה מהתחנה" ועמדת הרשות ברורה. אוהבים את זה או לא, תפקיד ועדת הביקורת באגודה הופך להיות מרכזי והועדה על חבריה הופכים לנושאי משרה לכל דבר ועניין, בעלי סמכות ואחריות אישית באשר לביצוע תפקידם.

מאמרים נוספים