הנדון: עדכון הנחיות רשם האגודות השיתופיות

מאז פרוץ מגיפת הקורונה, הוציא רשם האגודות השיתופיות מספר הנחיות, באשר לכינוס אסיפות כלליות וקיום קלפי בתקופה זו.

בין יתר ההנחיות, ניתנה ביום 12.7.2020 הנחיה לפיה מוארכת אוטומטית כהונתם של ועדים שתקופת כהונתם הסתיימה, בשלושה חודשים נוספים (אם המדובר בועד שכהונתו פקעה לאחר ה- 12/7 או הוארכה אוטומטית לפני מועד זה) או בחודשיים נוספים (אם המדובר בוועד ממונה או בוועד שהסתיימה הארכה האוטומטית + ניתנה הארכה בעבר).

כמו כן, ניתנה ביום 5.8.2020 הודעה לפיה ניתן להגיש את הדוחות הכספיים בגין שנת 2019 עד ליום 30.11.2020, וזאת בכפוף לכך שהאגודה הגישה את דוחות 2018 במועדם.

ביום 20.8.2020, הוציא רשם האגודות הנחיות חדשות, לפיהן בוטלו כל הנחיותיו הקודמות!

כפועל יוצא מכך, למעשה בוטלה ההארכה האוטומטית של כהונת ועדים שתקופת כהונתם הסתיימה לפני הארכה זו, וכן בוטלה הארכת הגשת הדוחות הכספיים, אשר על פי התקנות יש להגישן עד ליום 31.8.2020.

עם זאת, בעוד שביחס להגשת הדוחות הכספיים נכתב בהנחיות החדשות כי הרשם לא יאכוף הגשתם במועד, ככל שיוגשו עד ליום 30.11.2020, הרי ביחס לכהונת ועד ההנהלה לא ניתנה הודעה דומה.

לפיכך, ככל שכהונתו של ועד ההנהלה בישוב הסתיימה, אנו ממליצים להיערך בהקדם לקיום בחירות ולדווח על הועד הנבחר לרשם האגודות.

מאמרים נוספים