היטל השבחה במגזר הכפרי

  1. כידוע, ב- 21.12.2012 נחתם בין מ"י לבין הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות הסכם מעודכן בדבר התשלומים המגיעים מאת רמ"י לרשויות המקומיות, המעוגן בסעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.
  1. חלף היטל ההשבחה שנקבע בהסכם הנ"ל הינו בשיעור של 12% מתקבולי רמ"י בגין מכר הזכויות למגורים (להלן: "חלף היטל השבחה").
  1. סוגיית חלף היטל ההשבחה עבור התשלומים המגיעים מאת רמ"י לרשויות המקומיות בגין קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במגזר הכפרי, לא הוסדרה בהסכם הנ"ל.
  1. לפיכך, בתאריך 17.09.2018 נחתם הסכם עדכני בין מ"י/רמ"י לבין מרכז המועצות האזוריות, הסכם הבא להסדיר את סוגיית תשלום חלף היטל השבחה בהליך השיוך הישיר ו"חלופת האגודה" במגזר הכפרי (להלן: "ההסכם החדש").
  1. במסגרת ההסכם החדש נקבע, כי רמ"י תשלם לרשות המקומית חלף היטל השבחה (בשיעור 12%) בגין סך תקבוליה עבור מכר זכויות המגורים לחברים בחלקת המגורים, כהגדרתה של זו בהחלטת מועצה 1554 (33% משווי מגרש המגורים להיקף בינוי של 160 מ"ר).

כן נקבע בהסכם החדש, כי רמ"י תשלם לרשות המקומית חלף היטל השבחה (בשיעור 12%) מסך כל תקבוליה בגין מכר זכויות המגורים לחברים במגרשי המגורים, שמחוץ לחלקת המגורים (בהם נחתמו בין רמ"י לחברים  הסכמי חכירה מהוונים
למלוא הזכויות עפ"י התכנית התקפה במועד ההקצאה, קרי לפי 91% משווי מגרש המגורים בהיקף בינוי מלא).

עוד נקבע כי ההסכם החדש יחול החל מתאריך 1.1.13 (היינו, הוא בעל תחולה רטרואקטיבית וחל על כל הסכמי החכירה שנחתמו בין הקיבוץ ו/או החברים מול רמ"י ממועד זה ואילך, להלן: "מועד התחולה").

  1. אשר לסוגיה של מי חב כלפי הוועדה המקומית בתשלום יתרת היטל ההשבחה המגיעה בגין תכניות משביחות שאושרו במגרשי חלקת המגורים, שהיקף זכויות הבינוי בהם עולה על 160 מ"ר – סתם ההסכם החדש ולא פירש.
  1. משכך, על כל רשות/ועדה מקומית במגזר הכפרי יהיה לבחון, באמצעות קבלת ייעוץ משפטי מקצועי, את מארג ההסכמים שנחתמו בין הקיבוץ לרמ"י ו/או בין החברים לרמ"י, החל מ- 1.1.13 (מועד התחולה), בכדי לקבוע מי הוא הנישום הנכון ביחס לתשלום יתרת חלף היטל ההשבחה המגיעה לועדה המקומית במגרשי המגורים שבחלקת המגורים.

מאמרים נוספים