הגבלה על שימוש בשקים

ב 1 בינואר 2019, יכנס לתוקף חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018. במסגרת החוק החדש, יחולו הגבלות חדשות על שימוש בשקים. להלן עיקרי האיסורים החדשים לפי החוק:

  • א. לא ייתן עוסק (מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ"ר) ולא יקבל, במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששם מקבל התשלום בשיק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
  • ב. לא יקבל אדם שאינו עוסק תשלום בשיק העולה על 5,000 שקלים חדשים, בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
  • ג. לא ייתן אדם שאינו עוסק לעוסק, במסגרת עסקו של העוסק, תשלום בשיק, בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
  • ד. לא ייתן אדם שאינו עוסק לאדם אחר שאינו עוסק תשלום בשיק העולה על 5,000 שקלים חדשים, בעבור עסקה או כשכר עבודה, כתרומה, כהלוואה או כמתנה, בלי ששם מקבל התשלום בשיק נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.
  • ה. לא יסב אדם שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב, בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק.
  • ו. לא יפרע תאגיד בנקאי, בנק הדואר או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי שיק שמתקיימות לגביו אחת או יותר מההגבלות הבאות:
  • שם הנפרע אינו נקוב בשיק;
  • אם השיק הוא שיק מוסב והסכום הנקוב בו עולה על 10,000 שקלים חדשים, מתקיים אחד מאלה:

(א)        לא נקובים בשיק השמות של המסב והנסב ומספר הזהות של המסב;

(ב)        השיק הוסב יותר מפעם אחת, למעט –

(1)   היסב שקבע שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים ונגיד בנק ישראל, ובאישור ועדת החוקה, שנועד לתיקון פרטים בשיק בהתאם לסעיף 31(4) לפקודת השטרות, ובתנאים שקבע;

(2)   אם לאחר ההיסב הראשון השיק הועבר לתאגיד בנקאי, לבנק הדואר או לבעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי לשם פירעונו;

(3)   אם ההיסב השני הוא לגוף פיננסי מפוקח; שר האוצר, בהסכמת נגיד בנק ישראל, ובאישור ועדת החוקה, רשאי לקבוע כי היסב כאמור ייעשה רק לגבי שירותים שקבע;

(4)   אם לאחר היסב כאמור בפסקה (3), השיק הוסב מהגוף הפיננסי המפוקח לגוף פיננסי מפוקח אחר פעם אחת בלבד.

המחוקק שם לעצמו מטרה לצמצם את כמות השקים "הריקים" והלא מתועדים בשוק, מתוך הבנה כי שקים אלו מהווים קרקע פוריה לפעילות בלתי חוקית של העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור. בשל העובדה כי בשוק מצויים שקים מהסוג שאותו המדינה מבקשת לאסור כעת, על מנת לתת לציבור "זמן התארגנות", נקבעה הוראה לפיה בתשעת החודשים שמיום תחילת החוק לא יוטל עיצום כספי או קנס בשל הפרת ההוראות בענייננו, אלא אם כן המפר קיבל התראה בכתב על ההפרה, וחזר והפר את אותה הוראה.

האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ משפטי.

מאמרים נוספים