דיווחים לרשם האגודות השיתופיות

אגודות שיתופיות חבות בחובות שונות כלפי רשם האגודות השיתופיות מכוח הפקודה והתקנות, ובכלל זה חובות העברת דיווחים לרשם. להלן סקירה של חובות הדיווחים המוטלות על אגודות שיתופיות:

 

  • דוחות כספיים:

על כל אגודה להגיש לרשם האגודה השיתופיות מדי שנה את הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים שלה.

בהתאם לתקנות 1(א) ו- 1(ב) לתקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), התשל"ו-1976, יש להגיש את הדוח הכספי בצירוף נספח לפי הטופס שבתוספת החמישית לתקנות וכן סקירת מנהלים לפי הטופס שבתוספת השישית לתקנות.

הדוח שיוגש לרשם צריך להיות חתום על ידי יו"ר ועד ההנהלה ומורשה החתימה של האגודה.

בהתאם לתקנה 4 לתקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה-1975, המועד האחרון להגשת הדוחות – 31 באוגוסט מדי שנה או בתוך שלושים ימים מיום שהושלמה ביקורת החשבונות, לפי המוקדם. (ניתן לבקש ארכה לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים).

בעקבות מגיפת הקורונה, האריך רשם האגודות בהתאם להחלטה מיום 5.8.2020 את הגשת הדוחות הכספיים של שנת 2019 לכלל האגודות השיתופיות עד ליום 30.11.2020, וזאת בכפוף לכך שהאגודה הגישה את דוחות 2018 במועד.

 

  • פרוטוקול אסיפה כללית שנתית:

בהתאם לתקנה 3 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל"ה-1975, (להלן: "תקנות הרשויות") על אגודה לכנס אסיפה כללית שנתית לא יאוחר מתשעה חדשים לאחר תום שנת הכספים שלה או תוך מועד מאוחר יותר שקבע הרשם לסוג מסויים של אגודות או לאגודה מסויימת.

בהתאם לתקנה 14(ד) לתקנות הרשויות, על אגודה שיתופית להמציא לרשם בתוך 15 ימים העתק מפרוטוקול האסיפה הכללית השנתית, ולפי דרישתו העתק מפרוטוקול של אסיפה כללית אחרת.

 

  • הודעה בדבר בחירת ועד או הפסקת תקופת כהונתו:

בהתאם לתקנה 27 לתקנות הרשויות, אגודה שיתופית חייבת להודיע לרשם בכתב על החלטת האסיפה הכללית בדבר בחירת ועד הנהלה וכן על כל שינוי בהרכבו. הודעה כאמור יש להגיש לרשם בתוך 15 ימים מיום קבלת ההחלטה. אגודה שהיא חברה בברית פיקוח תעביר את ההודעה באמצעות ברית הפיקוח.

תקנה 28 לתקנות הרשויות: יש חובה לכנס אסיפה כללית אשר על סדר יומה בחירות לרשויות האגודה תוך שלושה חדשים מיום תום תקופת הכהונה כאמור; לא כונסה האסיפה הכללית בתום שלושת החדשים – תסתיים כהונת הרשויות כאמור. (הרשם רשאי להאריך את תקופת שלושת החדשים כאמור לעיל עד שלושה חדשים נוספים).

בעקבות מגיפת הקורונה, האריך רשם האגודות, בהתאם להנחיה מיום 12.7.2020 אוטומטית את כהונתם של ועדים שתום תקופת כהונתם הסתיימה בשלושה חודשים נוספים (אם המדובר בועד שכהונתו פקעה לאחר ה- 12/7 או הוארכה אוטומטית לפני מועד זה) או בחודשיים נוספים (אם המדובר בועד ממונה או בועד שהסתיימה הארכה האוטומטית + ניתנה הארכה בעבר).

  • פרוטוקול ועדת הקלפי לבחירות לרשויות האגודה:

בהתאם לתקנה 59 לתקנות הרשויות, על האגודה להעביר העתקים של פרוטוקול ועדת הקלפי ושל פרוטוקול האסיפה הכללית שבה הוחלט על עריכת הבחירות בקלפי לרשויות האגודה, כדלקמן:

אגודה שהיא חברה בברית פיקוח – תשלח את ההעתקים לברית הפיקוח שבו היא חברה בתוך 15 ימים מיום סיום הבחירות. ברית הפיקוח תעביר לרשם העתק של כל אחד מהפרוטוקולים בתוך 15 ימים מיום קבלתם.

אגודה שאינה חברה בברית פיקוח – תעביר לרשם העתק מכל אחד מהפרוטוקולים האמורים בתוך 15 ימים מיום סיום הבחירות.

 

  • מינוי מבקר פנים:

בהתאם לתקנה 30(ג) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), מינוי מבקר הפנים של האגודה טעון אישור של הרשם.

 

  • הודעה על שינוי מען:

בהתאם לתקנה 4 לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד), התשל"ו-1976, חייבת אגודה שיתופית להודיע לרשם על שינוי מענה בתוך שבועיים מהשינוי.

 

  • הודעה על מינוי מבקר חשבונות ועל פקיעת כהונתו:

תקנה 9 לתקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), התשל"ה-1975, קובעת כי אגודה שאינה חברה בברית פיקוח, חייבת להודיע לרשם בתוך 30 ימים על מינויו של מבקר החשבונות בידי האסיפה הכללית ועל פקיעת כהונתו.

 

  • הודעות לאחר ייסוד אגודה:

בהתאם לתקנה 3(א) לתקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), התשל"ו-1976, על אגודה להגיש לרשם בתוך 3 חודשים מתאריך רישומה, הודעה על ראשית פעולה לפי הטופס שבתוספת הרביעית, ולצרף אליה את כל המסמכים והרשימות שדרש הרשם.

 

אכיפת חובות הדיווח

סעיף 57 לפקודת האגודות השיתופיות קובע כי אי מסירת הודעה או דיווח שהאגודה חייבת בו, מהווה עבירה, ואילו בתקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי – אגודות שיתופיות), התשס"ד-2003, נקבע כי מדובר בעבירה מנהלית שהסנקציה בגינה תהיה בדרך של הטלת קנס מנהלי.

את הקנס ניתן להטיל הן על האגודה והן על כל בעל תפקיד רלוונטי באגודה. בטרם הטלת הקנס נשלחת התראה בדבר אי עמידה בחובת הדיווח וניתנת הזדמנות לתקן את ההפרה.

גובה הקנסות: *עבירה מנהלית – 1,500 ₪; *עבירה מנהלית חוזרת – 3,000 ₪; *עבירה מנהלית נמשכת – 10% מהקנס בגין כל יום של הימשכות העבירה.

מאמרים נוספים