בית הדין לעבודה לתובעים: נמקו מהן העילות האישיות כנגד בעל המניות שאם לא כן תימחק התביעה

כנגד חברה למחזור ובעל מניותיה המיוצגים על ידי משרדנו, הוגשה בבית הדין לעבודה תביעה בסך של 1.5 ש"ח. בעל המניות אשר צורף באופן אישי לתביעה, הגיש באמצעות עוה"ד גל עינב ממשרדנו, בקשה למחיקת התביעה כנגדו.

בבקשה נטען בין היתר כי אין עילת תביעה אישית כנגד בעל המניות ואין כל יריבות בינו לבין התובעים. נטען כי התובעים מתעלמים לחלוטין מהכללים הנהוגים בדיני החברות בישראל, ובתוך כך, מנגנון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה מבעלי מניותיה. התובעים, הלכה למעשה, מרימים את מסך ההתאגדות כלפי בעל המניות בחברה, כאילו מדובר בעניין של מה בכך, מבלי שהובא כל נימוק או הסבר או בקשה מבית הדין הנכבד לאפשר את צירופו של הנתבע בעל המניות.

הרמת מסך ההתאגדות וייחוס חבות לבעלי המניות והמנהלים בחברה, נעשית במקרים חריגים ביותר ומטעמים מיוחדים בלבד, לאחר חקירה ודרישה בעובדות ובנסיבות של כל מקרה, ובתום בחינה מדוקדקת של ההשלכות הנובעות מכך מה שלא היה בענייננו.

עוד נטען, כי מקרה זה לחלוטין אינו נמנה על המקרים בהם מורם מסך ההתאגדות. מדובר בחברה יחידה שאינה חלק מאשכול חברות, יציבה, ותיקה בתחומה, כאשר שניים מהתובעים עדיין מועסקים בה. בעל המניות מעולם לא השתמש לרעה באישיות המשפטית הנפרדת של החברה לשם עשיית מעשה תרמית או קיפוח עובדי החברה. אין במקרה דנן, והתובעים גם לא הצביעו על כך, שום עילה המצדיקה את הרמת מסך ההתאגדות.

בית הדין לעבודה חזר על ההלכה כי לא בנקל תסולק תביעה על הסף, אולם במקרה זה קבע כי על התובעים לנמק מהן העילות האישיות כנגד בעל המניות בחברה שאם לא כן תימחק התביעה כנגדו. בנוסף חייב בית הדין את התובעים בהוצאות הבקשה בסך 2,000 ₪.

 

 

 

מאמרים נוספים